PROGRAMY PSG W ODDZIALE ŚWIĘTOKRZYSKIM PIG

 

Program Geologia dla Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 • dr Andrzej Romanek
 • dr inż. Zbigniew Złonkiewicz
 • mgr Władysław Ślusarek
 • mgr inż. Dominik Szrek
 • Jerzy Stanek

Program Ochrona Georóżnorodności i Geoturystyka

 • dr Anna Mader
 • dr Jan Malec
 • mgr Halina Wojtyna

 

Zadania Oddziału w ramach państwowej służby geologicznej:

 1. kartografia geologiczna, geologiczno-gospodarcza i geologiczno-środowiskowa oraz geologii  i ochrony złóż kopalin
 2. prowadzenie projektów badawczych związanych z rozpoznaniem budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich i obszarów przyległych, obejmujących badania paleontologiczne, stratygraficzne, petrologiczne, geochemiczne i strukturalne
 3. zadania z zakresu geologii złóż, obejmujące rozpoznanie, dokumentowanie i waloryzację złóż kopalin
 4. monitorowanie środowiska pod kątem geozagrożeń związanych z prowadzoną działalnością górniczą oraz zagrożeń naturalnych dla społeczeństwa i infrastruktury budowlanej
 5. sporządzenie dokumentacji i innych opracowań geologicznych, a także dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko
 6. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego regionu
 7. popularyzacja geoturystyki, w tym przygotowanie i obsługa wycieczek geologicznych, inwentaryzacja stanowisk geologicznych o istotnych walorach edukacyjnych, opracowanie folderów, map oraz przewodników geologicznych i geoturystycznych
 8. obsługa filii Muzeum Geologicznego, obejmująca gromadzenie i katalogowanie kolekcji. organizację wystaw czasowych oraz działalność geoedukacyjną
 9. prowadzenie terenowej filii Narodowego Archiwum Geologicznego, w tym archiwum opracowań geologicznych  i rdzeni wiertniczych oraz Biblioteki Geologicznej