Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia 2018 r. ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 59 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja ustawy zakłada rozciągnięcie przepisów dotyczących węglowodorów na gazy szlachetne, czyli helowce – pierwiastki chemiczne 18 grupy układu okresowego. Do pierwiastków tych zalicza się hel, a także neon, argon, krypton, ksenon i radon. Z gazów szlachetnych w Polsce występują jedynie udokumentowane złoża helu, który  towarzyszy gazowi ziemnemu. Ponadto, pierwiastki ziem rzadkich oraz gazy szlachetne zostaną objęte własnością górniczą.

Ustawa wprowadza także zmianę definicji wtłaczania wód do górotworu. Wskazano, że wtłaczaniem jest pozbycie się wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych, wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych, solanek, a także wód złożowych w tym wód z podziemnych magazynów węglowodorów z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach węglowodorów zlokalizowanych w złożach soli kamiennej, polegające na ich wprowadzaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych.

Ustawa doprecyzowuje zasady korzystania z tzw. prawa pierwszeństwa, czyli uprawnieniu do wnioskowania o ustanowienie użytkowania górniczego osoby, która rozpoznała lub udokumentowała złoże. 

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wymagać będzie opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji obszaru prowadzenia zamierzonej działalności.

Wprowadzono dodatkową przesłankę do cofnięcia koncesji. Organ koncesyjny będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku utraty użytkowania górniczego, bez względu na przyczynę. W takim przypadku nie przysługuje odszkodowanie.

Uszczegółowiono przepisy dotyczące przesłanek odmowy udzielania koncesji. Organ koncesyjny może to zrobić, gdy zamierzona działalność jest sprzeczna z interesem publicznym, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa, a także wtedy, gdy uniemożliwiłaby ona wykorzystanie obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w warunkach przetargu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (art. 49k). Dodano warunek, aby przy badaniu możliwości wykonywania tej działalności oceniany był (..) zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowym zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków (..)". Listę takich jednostek prowadzić będzie minister właściwy do spraw środowiska, który ma także możliwość jej uzupełniania, w oparciu o kryteria ustalone w osobnym rozporządzeniu.

Przeczytaj całą ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

źródło: strona www Prezydenta RP