Prowadzimy badania mające na celu odtworzenie i zabezpieczenie bazy surowcowej kraju oraz monitorowanie gospodarki surowcami dla racjonalnego wykorzystania zasobów kopalin.

Inicjujemy, koordynujemy i wykonujemy opracowania seryjnej kartografii geologicznej, hydrogeologicznej i środowiskowej, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju, jak również nieseryjne opracowania regionalne.

Tworzymy skuteczny system zarządzania geozagrożeniami, który pozwoli na zmniejszanie ich negatywnych skutków i minimalizowanie strat materialnych.

Realizujemy zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i infrastruktury w zakresie geologii w dziedzinach geologii środowiskowej i geologii inżynierskiej.

Prowadzimy badania wód mineralnych, termalnych i solanek dla określenia ich pochodzenia, wieku, warunków zasilania oraz zagrożeń zasobów.

Wykonujemy modele struktur geologicznych głębokiego podłoża, w tym modele 3D i 4D budowy geologicznej wybranych obszarów kraju.

Rozpoznajemy budowę geologiczną obszarów morskich, których przestrzenny zasięg daleko wykracza poza granicę morza terytorialnego, a powierzchnia odpowiada około 10% lądowej powierzchni Polski.

Właściwe pobranie próbek warunkuje pełne zachowanie danych geologicznych.

Rozpoznajemy zagrożenia dla środowiska powodowane procesem poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, monitoringu środowiska, gospodarki odpadami, składowaniem odpadów promieniotwórczych i rekultywacją.

Prowadzimy prace dla zwiększenia efektywności ekologicznej systemów geotermii niskotemperaturowej poprzez wskazywanie miejsc o dużym potencjale energetycznym.

Gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy informację geologiczną, pozyskiwaną w ramach prac własnych, jak i przekazywaną przez inne zobligowane do tego podmioty.

Warunkiem realizacji zadań wykonywanych przez państwową służbę geologiczną jest wsparcie IT w zakresie utrzymania i rozwoju wykorzystywanych systemów informatycznych.

Prowadzimy bazy danych zawierające informacje o prowadzonych pracach geologicznych.

Wspieramy działania administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej przez działania informacyjne i szkoleniowe, organizowanie specjalistycznych szkoleń oraz prowadzenie serwisu internetowego „Geologia Samorządowa”.

Prowadzimy liczne działania na arenie krajowej i międzynarodowej.