OBSZARY MORSKIE

Państwowa służba geologiczna prowadzi rozpoznanie budowy geologicznej polskich obszarów morskich.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) prowadzi badania geologiczne na tym obszarze od końca lat 60-tych XX wieku. Dotychczasowe badania zaowocowały m.in. rozpoznaniem struktury geologicznej dna z rozdzielczością 1:200 000 oraz opracowaniem wielotematycznych map i atlasów.

Wykonywane zadania ukierunkowane są na wielotematyczną i wysokorozdzielczą morską kartografię geologiczną, zgodnie z założeniami Polityki morskiej RP i Zielonej Księgi KE „Wiedza o morzu 2020 od mapowania dna morskiego do prognozowania oceanicznego” COM (2012) 473.

Zadania państwowej służby geologicznej przewidują intensyfikację działań w zakresie:

  • rozpoznania budowy geologicznej dna morskiego oraz strefy brzegowej morza, w tym identyfikację i predykcję geozagrożeń,
  • rozpoznania, dokumentowania i udostępnienia zasobów kruszywa morskiego oraz piasku do zasilania brzegu morskiego,
  • dostarczania wiedzy niezbędnej do planowania przestrzennego i zarządzania obszarami morskimi i strefą brzegową,
  • wsparcia procesu podejmowania decyzji o zagospodarowaniu dna morskiego,
  • opiniowania projektów infrastruktury morskiej oraz racjonalizacji sposobów ochrony brzegu morskiego.

W badaniach lądowej części strefy brzegowej ma zastosowanie m.in. system naziemnego skaningu laserowego. Do realizacji zadania  w przybrzeżnej części akwenu morskiego zespół dysponuje łodzią motorową wyposażoną w sprzęt do prowadzenia pomiarów batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych.

Gromadzone dane są źródłem dla tworzenia nowych produktów z dziedziny morskiej kartografii geologicznej np. mapy wg. normy obronnej NATO dla Marynarki Wojennej lub warstwy abiotyczna dla mapowania siedlisk morskich.

Wybrane informacje zostały zintegrowane z europejską siecią SeaDataNet w ramach realizacji projektu GeoSeas oraz ujednolicone dla obszaru mórz europejskich w ramach projektu EMODnet.

Kierunki działania