INFORMACJA I SZKOLENIA

Państwowa służba geologiczna pełni rolę informacyjną, wspierającą i koordynującą wybrane zadania, także te, które wymagają udziału specjalistów i naukowców z wielu dziedzin.

Nadrzędnym celem tej działalności jest bieżące, systematyczne i kompleksowe informowanie społeczeństwa o realizacji prac wykonywanych przez państwową służbę geologiczną, których wynikiem są informacje na temat bazy surowcowej kraju, zasobach złóż kopalin o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Informacje, dostępne dla każdego w zasobach internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego, służą także popularyzacji wiedzy z zakresu nauk geologicznych. Działalność informacyjna służy wielu grupom interesariuszy – przedstawicielom jednostek rządowych i samorządowych, administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, jednostek naukowo – badawczych, organizacji prowadzących działania w obszarze środowiska, podmiotów gospodarczych oraz studentom, uczniom i nauczycielom, przedstawicielom mediów i pozostałemu zainteresowanemu tą tematyką ogółowi społeczeństwa.

Państwowa służba geologiczna realizuje działania informacyjne poprzez prowadzenie głównej strony internetowej pgi.gov.pl oraz serwisy tematyczne poświęcone zagadnieniem realizowanym w ramach prowadzonych projektów. 

Aktualnie państwowa służba geologiczna rozpoczyna realizację kolejnego zadania informacyjnego poświęconego surowcom mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Państwowa służba geologiczna merytorycznie wspiera bieżące działania Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej oraz inne organy administracji państwowej w zakresie dotyczącym złóż pierwiastków promieniotwórczych, węgli, węglowodorów, metali, podziemnego składowania, energii geotermalnej, lokalizacji farm wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz materiałów koncesyjnych. Działania wspierające polegają na sporządzaniu ekspertyz, opinii, analiz, raportów i prezentacji przez ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB doraźnie zlecanych przez Ministra Środowiska lub inne organy administracji państwowej.

W ramach Komisji Opracowań Kartograficznych państwowa służba geologiczna prowadzi szeroko zakrojoną działalność opiniodawczą z zakresu kartografii geologicznej, ochrony georóżnorodności, geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz innych opracowań w dziedzinie geologii. Opracowania i projekty są opiniowane przez zespoły specjalistów z danej dziedziny, w skład zespołów wchodzą zarówno przedstawiciele PIG-PIG jak i specjaliści z wyższych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk. W ramach wydanych opinii autorom opracowań i projektów zalecane są niezbędne poprawki i uzupełnienia mające na celu podniesienie jakości końcowych opracowań. 

Kierunki działań