KONTROLA POBORU PRÓBEK

Państwowa służba geologiczna ma obowiązek weryfikacji prawidłowości poboru próbek geologicznych. Jedynie właściwe pobranie próbek warunkuje pełne zachowanie danych geologicznych.

Celem zadania jest realizacja obowiązku państwowej służby geologicznej określonego w art. 162 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo geologiczne i górnicze polegającego na weryfikacji prawidłowości poboru próbek geologicznych.

Próbki geologiczne stanowią istotną i zarazem cenną część informacji geologicznej umożliwiającej m.in. uaktualnianie wiedzy o budowie geologicznej kraju czy też podejmowanie strategicznych decyzji związanych z polityką surowcową. W tym kontekście przekazywana państwowej służbie geologicznej informacja o zamierzonym poborze próbek umożliwia przede wszystkim zweryfikowanie prawidłowości przebiegu tego procesu – szczególnie, że jedynie właściwe pobranie próbek warunkuje pełne zachowanie danych geologicznych.

W celu zapewnienia jakości i utrzymania wysokiego poziomu wykonywanych przez państwową służbę geologiczną prac niezbędne jest stałe doskonalenie pracowników obu służb w wykonywaniu badań laboratoryjnych i pobieraniu próbek w zakresie geologii złożowej, inżynierskiej, środowiskowej oraz hydrogeologii w celu utrzymania jego kompetencji oraz  stałego monitorowania jakości badań i pobierania próbek.

Podstawą do pełnego udokumentowania warunków geologicznych są kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne, w związku z tym w PIG-PIB wykonuje się wiercenia, sondowania oraz pobieranie próbek, badania laboratoryjne.

Kierunki działań