NARODOWE ARCHIWUM GEOLOGICZNE

Państwowa służba geologiczna wypełnia zadania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji geologicznej, pozyskiwanej w ramach prac własnych, jak i przekazywanej przez inne zobligowane podmioty.

Model gromadzenia informacji oparty jest na Narodowym Archiwum Geologicznym, które w połączeniu z innymi wyspecjalizowanymi jednostkami Służby wykorzystuje narzędzia informatyczne i systemy baz danych, przetwarzając informacje i udostępniając ją upoważnionym użytkownikom. Tak skonstruowany system tworzy sprawnie działający mechanizm gwarantujący dostęp do aktualnej i zestandaryzowanej informacji geologicznej.

Kolejne zaplanowane działania, rozszerzające zakres przetwarzanych danych, będą w dalszym ciągu podnosić jakość posiadanej i gotowej do udostępnienia informacji, aby produkty geoinformacyjne państwowej służby geologicznej były powszechnie uznawane za pewne, wiarygodne i referencyjne dla wszystkich podmiotów po nie sięgających.

Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) jest jednostką organizacyjną PIG-PIB w pionie państwowej służby geologicznej, której głównym zadaniem jest obsługa centralnego archiwum geologicznego (CAG) jako wydzielonego zasobu gromadzonego i udostępnianego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

W ostatnim okresie w NAG poczyniono szereg inwestycji zapewniających możliwość rozwoju centralnego archiwum geologicznego w miarę jego rosnących potrzeb. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • budowa i zagospodarowywanie nowoczesnego magazynu dokumentów geologicznych, usytuowanego na terenie archiwum próbek geologicznych w Halinowie (budowa sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • remont, przebudowa i wyposażenie Czytelni NAG w budynku przy ul. Rakowieckiej 4 oraz adaptację pomieszczeń i tworzenie pracowni konserwacji dokumentów (sfinansowane z NFOŚiGW w ramach zadania Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego…),
  • rozpoczęcie procesów relokacji dokumentów do BODG w Halinowie i przygotowania dokumentów do digitalizacji (ze środków NFOŚiGW w ramach projektów centralizacji i digitalizacji 600 mb dokumentów NAG),
  • opracowanie dokumentacji budowlano-architektonicznej i wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy (ze środków NFOŚiGW w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego”, t.j. budowy hali magazynowej wysokiego składowania na 1 milion mb próbek geologicznych wraz z budynkiem analityczno-technicznym ).

W Narodowym Archiwum Geologicznym zgromadzono dotychczas ponad 575 tysięcy dokumentów geologicznych oraz około 812 tysięcy próbek geologicznych, a w ciągu roku przybywa średnio kolejne 10 tyś dokumentów oraz 25 tys. próbek. W ramach realizowanych prac zabezpieczane są stratotypowe odcinki rdzeni wiertniczych, jak również opracowane merytorycznie i aktualizowane wszystkie dostępne dane geologiczno-geofizyczne i wyniki badań z wybranych głębokich otworów i publikowane w serii wydawniczej „Profile Głębokich Otworów Wiertniczych PIG”.

Narodowe Archiwum Geologiczne prowadzi sprzedaż wydawnictw geologicznych oraz bierze udział w promocji polskiej geologii na targach, sympozjach i różnych konferencjach.

Materiały znajdujące się w NAG wspomagają badania geologiczne, planowanie przestrzenne i zarządzanie środowiskiem, służą racjonalnemu wykorzystaniu surowców mineralnych i gospodarce wodnej.

Kierunki działań