Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76 w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego

 Ogłoszenie

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul Rakowicka 4

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony:

 

Na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr ewid. 11/5 o obszarze 2146 m2 zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta WA3M/430036/2 prowadzona w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.400.000 zł  (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.


Wadium w wysokości 940.000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości, zgodnie z ustalonym przez Sprzedającego Regulaminem i wpłacenie wadium (na konto w Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 do dnia 28.11.2017 r. do godz. 9.00 z zaznaczeniem w treści przelewu „(Wadium Jagiellońska 76)”. Za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Instytutu.


Oferty na zakup prawa wieczystego użytkowania działki 11/5 o obszarze 2146 m2 zabudowanej budynkiem biurowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonego w Warszawie ul. Jagiellońska 76 należy składać do dnia 28.11.2017 r. do godz. 9.00 (dnia przetargu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg-nieruchomość Jagiellońska 76 (nie otwierać)” bezpośrednio w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Rakowiecka 4 Kancelaria Ogólna pok. 1 bądź drogą pocztową. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.


Nieruchomość  można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem PIG-PIB nr tel. 607 700 687 lub 609 194 538 w godz. 9.00 – 15.00.


Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i terminie określonym w Regulaminie. W przypadku ustalenia, że minimum dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej między tymi oferentami. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu


Instytut zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz treść Regulaminu można uzyskać w siedzibie PIG-PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4 lub na stronie internetowej www.pgi.gov.pl w zakładce przetargi/sprzedaż nieruchomości. Oferenci zobowiązani są przed złożeniem ofert, zapoznać się z treścią Regulaminu.