Przetarg nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w piwnicy, położonego we Wrocławiu przy al. Jarzębinowej 2

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, al. Jaworowa 19

ogłasza na dzień 01.12.2016 r. pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w piwnicy,

położonego we Wrocławiu przy al. Jarzębinowej 2

 

Lokal użytkowy, posiadany w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „GEOLOG” we Wrocławiu. Sprzedawany jest z pełnym wkładem budowlanym, bez udziału członkowskiego. Lokal o pow. użytkowej 22,40 m2, położony w piwnicy budynku mieszkalnego, składający się z pomieszczenia magazynowego i wc, ogrzewany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr WR1K/00092022/1 prowadzoną przez SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi:   22 800 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu)             2 280 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłacenie wadium
(na konto w Getin Noble Bank SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001)
do dnia 21.12.2016 r. do godz. 9:00.

 

Oferta przetargowa powinna zawierać:

  1. datę, imię i nazwisko oferenta, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą-nazwę pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaś przypadku osób prawnych- aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące od daty składania oferty)
  2. adres zamieszkania lub siedzibę oferenta (ewentualnie adres do korespondencji)
  3. numer dowodu osobistego, regon i/lub NIP
  4. oferowaną cenę z złotych (nie niższą niż cena oszacowania podana w ogłoszeniu o przetargu) wraz z kopią dowodu opłacenia wadium
  5. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, przy czym Instytut zastrzega, że zapłata pełnej ceny winna nastąpić nie później niż przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży prawa do lokalu, przy czym maksymalny termin zawarcia tego aktu wynosi 30 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Instytutu. Brak zapłaty w tym terminie spowoduje utratę prawa wynikającego z potwierdzenia przyjęcia oferty oraz wadium.
  6. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z nabyciem praw do lokalu .
  7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu przetargu, stanem prawnym i technicznym lokalu oraz ze Statutem Spółdzielni i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  8. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oferty należy składać do dnia przetargu do godz. 9:00. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - garaż (nie otwierać)” w siedzibie Oddziału, al. Jaworowa 19, pok. 55 bądź drogą pocztową. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Oddziału, jak wyżej.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Oddziału – tel. nr 71 337 20 91

 

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i terminie określonym wyżej. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę nabycia, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej między tymi oferentami. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Instytut zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

  pdf Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w piwnicy (1.94 MB)