Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedings

Scientific and research service to be provided within the scope of the Polish exploration license for the Mid-Atlantic Ridge in order to identify the occurrence of seafloor massive sulfide deposits

Usługa naukowo-badawcza w obszarze polskiej koncesji poszukiwawczej na Grzbiecie Śródatlantyckim w celu rozpoznania wystąpień polimetalicznych siarczków masywnych