Dolomit główny

Analiza naprężeń i struktur tektonicznych w obrębie dolomitu głównego (Ca2) pod kątem optymalizacji wydobycia ropy naftowej

 

Start projektu: 09.2015

Koniec projektu: 06.2017

Finansowanie: PGNiG

 

Występowanie rozwartych, systematycznych zespołów spękań prawidłowo zorientowanych względem współczesnych naprężeń skutkuje pojawieniem się w obrębie kolektora szczelinowego silnej anizotropii przepływów, która stwarza optymalne warunki dla eksploatacji otworami kierunkowymi lub z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego. Celem projektu było sprawdzenie czy wybrane złoża mają potencjał w tym zakresie, a następnie przeprowadzenie reinterpretacji danych archiwalnych z tych złóż (rdzeni i danych geofizycznych) pod kątem występowania anizotropii poziomych naprężeń i dominujących kierunków szczelin.

Wynikiem projektu było rozpoznanie prawidłowości strukturalnych wskazujących na istnienie systematycznie zorientowanych zespołów tektonicznych otwartych szczelin modyfikujących przepływy w złożu oraz na obecność spękań technologicznych świadczących o tendencji dolomitu do pękania, co dowodzi znaczenia wpływu współczesnych odkształceń na przepuszczalność efektywną w obrębie Ca2.