Zrealizowane projekty

Dolomit główny

Analiza naprężeń i struktur tektonicznych w obrębie dolomitu głównego (Ca2) pod kątem optymalizacji wydobycia ropy naftowej

więcej...

Tektonika solna

Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

więcej...

ShaleSeq

Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO2 w łupkach gazonośnych na Pomorzu

więcej...

ShaleMech

Zintegrowane badania geomechaniczne w celu intensyfikacji wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza

więcej...