Porównanie typów materii organicznej paleozoiku syneklizy perybałtyckiej, syneklizy podlaskiej, obszaru lubelskiego oraz monokliny przedsudeckiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia
paleogeografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Marcin Janas

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego