MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia
płytka geotermia

Słowa kluczowe:płytka energia geotermalna, tereny zurbanizowane, geologiczne bazy danych, przetwarzanie i reklasyfikacja danych, kartowanie geotermiczne

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Maciej Kłonowski

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Żródło finansowania:Program Ramowy Unii Europejskiej w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji HORYZONT 2020, Program GeoERA, umowy na udzielenie dotacji nr 731166

muse logo combined

Projekt MUSE dotyczy badań nad wykorzystaniem płytkiej energii geotermalnej, w tym analizy konfliktów związanych z jej zastosowaniem, na obszarach miejskich w Europie.

W efekcie realizacji projektu wygenerowane zostaną dane dotyczące środowiska skalnego i wód podziemnych, które następnie zostaną udostępnione interesariuszom projektu poprzez przyjazną dla użytkownika platformę informacyjną programu GeoERA zamieszczoną w Internecie.

Ocena możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej i konfliktów użytkowania umożliwi wypracowanie strategii zarządzania płytką geotermią, uwzględniających jej efektywne planowanie i monitorowanie wpływu na środowisko. Zostaną one wykorzystane w różnego rodzaju planach i strategiach, w tym dotyczących rozwoju obszarów miejskich oraz w krajowych planach działania w zakresie energii odnawialnej.

Opracowane metody i koncepcje zostaną przetestowane i ocenione we współpracy z lokalnymi interesariuszami projektu dla 14 lokalizacji pilotażowych położonych na terenie obszarów zabudowanych w Europie. Poszczególne obszary pilotażowe są silnie zróżnicowane pod względem budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych i klimatycznych, a co za tym idzie wykazują dużą zmienność ogólnego dobowego zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie. Różnorodność ta umożliwia wykorzystanie rezultatów projektu i wniosków płynących z jego realizacji w innych rejonach Europy i poza nią.

W projekcie powiązane zostaną wszystkie istotne aspekty zastosowania płytkiej geotermii na obszarach miejskich od wykorzystania obecnego stanu wiedzy, zidentyfikowania i uzupełnienia istniejących w nim luk po zapewnienie wspólnych propozycji dotyczących metodologii oraz kryteriów i koncepcji zarządzania płytką energią geotermalną.

Obecne sposoby postępowania zostaną odpowiednio dostosowane w celu skoncentrowania się na badaniach w skali lokalnej, najbardziej przydatnej dla gęsto zaludnionych obszarów miejskich, w których zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie jest najwyższe, a które w przyszłości będą stanowiły najważniejszy segment rynku płytkiej energii geotermalnej.

Planowane rezultaty projektu to wszechstronny zbiór metod, koncepcji i narzędzi, które będą mogły być zastosowane na innych terenach zurbanizowanych w Europie oraz wykorzystane przez inne instytucje lub organizacje.   

Obszar pilotażowy w Polsce obejmuje wybrane tereny obszaru metropolitalnego Warszawy. Zaplanowane działania koncentrować się będą na weryfikacji, analizie i interpretacji danych geologicznych i hydrogeologicznych pochodzących z baz danych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Interpolacja danych umożliwi wykonanie serii map dla różnych cięć głębokościowych, w tym mapy potencjału płytkiej energii geotermalnej, mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej i mapy konfliktowości.

 

Ulotka 2019

ulotka1

 

Ulotka 2021

ulotka Muse

 

Dane do kontaktu:

Partner Wiodący: Austriacka Służba Geologiczna (GBA)

Gregor Götzl
tel.: +43 1 7125 674 336
e-mail: MUSE@geologie.ac.at  

Partner Projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

dr Maciej Kłonowski
e-mail: maciej.kłonowski@pgi.gov.pl
tel.: +48 71 337 20 91 wew. 120

wwwhttps://geoera.eu/projects/muse3