Analogie oscylacji klimatycznych w interglacjale mazowieckim (MIS 11) w odniesieniu do wczesnych i przyszłych oscylacji w holocenie (MIS 1) na podstawie danych paleobotanicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
palinologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, zlodowacenie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analogie oscylacji klimatycznych w interglacjale mazowieckim (MIS 11) w odniesieniu do wczesnych i przyszłych oscylacji w holocenie (MIS 1) na podstawie danych paleobotanicznych