Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:dane, oceanografia, geologia morza, geoinformacja

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Urszula Pączek

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

e cudo

Realizatorzy

 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Beneficjent)
 • Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Partner 2)
 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (Partner 3)
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (Partner 4)
 • Uniwersytet Gdański (Partner 5)
 • Uniwersytet Szczeciński (Partner 6)
 • Akademia Pomorska w Słupsku (Partner 7)

Cele projektu

Celem głównym (pośrednim) projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki cyfrowemu udostępnianiu zasobów nauki z zakresu oceanologii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 celów szczegółowych.

 1. Celem szczegółowym nr 1 jest zwiększenie zakresu cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
 2. Celem szczegółowym nr 2 jest podniesienie jakości cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
 3. Celem szczegółowym nr 3 jest zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych sposobów cyfrowego udostępniania zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
 4. Celem szczegółowym nr 4 jest zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
 5. Celem szczegółowym nr 5 jest zapewnienie interoperacyjności oraz otwartego dostępu do cyfrowo udostępnianych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie utworzenie Elektronicznego Centrum Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, czyli systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. Głównym produktem projektu będzie system eCUDO.pl, na który składać się będą system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz integracja systemów partnerów.

Wartość projektu

15 261 546,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

12 915 846,38 PLN

Budżet PIG-PIB

1 866 603,00 PLN

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0062/18-00 z dnia 28.02.2019 o dofinansowanie projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”

Strona projektu

ecudo.pl

 

loga do ecudo