Surowce wtórne w górnictwie miejskim i odpadach pogórniczych (WP4)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Unia Europejska

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, jako członek EuroGeoSurvys (2016-2017), jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „ProSUM – Prospecting Secondary raw materials from the Urban Mine and Mining waste” (Poszukiwanie surowców wtórnych z obszarów miejskich i odpadów wydobywczych)  realizowanego w ramach programu Horizon 2020).

Celem projektu jest zgromadzenie informacji i danych dotyczących gospodarowania następującymi grupami odpadów:

  • zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • wyeksploatowanymi pojazdami,
  • zużytymi bateriami i akumulatorami,
  • odpadami wydobywczym,

oraz zagregowanie ich w scentralizowanej bazie danych. Wymienione grupy odpadów, jako surowce wtórne, mogą stanowić produkt dla innych gałęzi gospodarki.

Obszar zainteresowań PIG-PIB w projekcie dotyczył przede wszystkim odpadów wydobywczych i odpadów przeróbczych w aspekcie danych ilościowych oraz rejonizacji występowania. Podjęto również próbę rozpoznania stanu gospodarki odpadami dotyczącymi odpadów z hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych.

Realizując założenia projektu, PIG-PIB zwrócił się do przedsiębiorców z prośbą o udostępnienie danych w tym zakresie i wypełnienie ankiety dedykowanej dla tych grup odpadów. Ponadto, źródłem danych były również dostępne informacje na stronach internetowych jednostek samorządowych. Efekt zrealizowanych prac przedstawia tabela.

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk

tel.: (12) 290-13-60

e-mail: barbara.radwanek-bak@pgi.gov.pl