Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych I etap: Opracowanie koncepcji planowanych prac badawczych wraz z przygotowaniem modeli przestrzennych budowy geologicznej (3D) i warunków hydrogeologicznych (3D)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:monitoring, hydrogeozagrożenia, model procesów hydrogeologicznych, zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Mirosław Lidzbarski

Główny zleceniodawca:Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK)

Żródło finansowania:Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK)

Projekt badawczy ma charakter interdyscyplinarny. Przewiduje się współpracę m. in. z urbanistami, architektami, archeologami, geografami oraz specjalistami ds. gospodarki wodnej i geologii inżynierskiej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest budowa miejskiego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym na terenie Starego Miasta w Gdańsku.

Projekt badawczy będzie realizowany w trzech etapach:

  1. Opracowanie koncepcji planowanych prac badawczych wraz z przygotowaniem modeli przestrzennych budowy geologicznej (3D) i warunków hydrogeologicznych (3D)

  2. Stworzenie matematycznego modelu procesów hydrogeologicznych (4D) oraz budowa sieci obserwacyjnej z bezprzewodowym przysyłaniem danych

  3. Zintegrowanie sieci monitoringowej z modelem numerycznym oraz wdrożenie miejskiego systemu do eksploatacji

Planowane efekty

Efektem rzeczowym I etapu prac badawczych będzie:

Baza danych geologicznych i hydrogeologicznych (GIS), zawierająca:

  • dane o otworach geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • informacje historyczne o zmianach dynamiki, eksploatacji oraz zasoleniu wód podziemnych,
  • mapy rozkładu parametrów hydrogeologicznych i hydrochemicznych,
  • dane dotyczące wybranej infrastruktury podziemnej.

Model budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 3D wraz z wizualizacją wybranych profili i widoków (2D i 3D). Opis struktury i sposobu działania Gdańskiego systemu monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych.