Rozwój osuwisk w późnym glacjale i holocenie na terenie Karpat w oparciu o wybrane profile koluwiów osuwiskowych na obszarze Pogórza Karpat

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
kartografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:osuwiska, ruchy masowe, koluwia, glacjał, holocen, Karpaty, Pogórze Karpat, czwartorzęd

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Wojciech Granoszewski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozwój osuwisk w późnym glacjale i holocenie na terenie Karpat w oparciu o wybrane profile koluwiów osuwiskowych na obszarze Pogórza Karpat