Wczesny etap rozwoju sedymentacji turbidytowej na pograniczu basenu pienińskiego i magurskiego (jura czy kreda?) - schemat biostratygraficzny i facjalny

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:flisz, Karpaty, Pieniny, basen magurski, jura, kreda

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego