Wykształcenie litofacjalne i skład petrograficzny utworów najstarszego wizenu basenu lubelskiego w świetle stratygrafii sekwencji

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:stratygrafia sekwencji, karbon, Lubelszczyzna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego