Zapis geochemiczny i paleontologiczny granicy baden-sarmat (miocen) w zapadlisku przedkarpackim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleontologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:neogen, zapadlisko przedkarpackie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego