Dyferencjacja magm andezytowych w permskich systemach wulkanicznych niecki śródsudeckiej - modelowanie geochemiczne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia
paleogeografia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Honorata Awdankiewicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego