Opracowanie i zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap I: rozpoznanie stanu zasobowego rdzeni i stworzenie zasad ich specjalnej ochrony

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
stratygrafia

Słowa kluczowe:rdzenie wiertnicze, ochrona rdzeni, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Krzysztof Leszczyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem zadania było rozpoznanie, skatalogowanie, opracowanie i udokumentowanie szczególnie cennych profili rdzeni wiertniczych z otworów. Są to rdzenie niezwykle ważne z punktu widzenia chronostratygrafii, stratygrafii sekwencji, tektoniki, sedymentologii, mineralogii, regionalnej budowy geologicznej Polski, a także ważne profile złożowe czy rdzenie dokumentujące istotne zdarzenia geologiczne, itp.

W ramach projektu rozpoznano zasoby rdzeni, wytypowano odcinki rdzeni przeznaczonych do specjalnej ochrony, oraz stworzono zasady takiej ochrony. Rozpoczęto także przegląd rdzeni w celu weryfikacji ich aktualnego stanu zachowania.