Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap IV: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno -techniczne w archiwach rdzeni

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
stratygrafia

Słowa kluczowe:rdzenie wiertnicze, ochrona rdzeni, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Krzysztof Leszczyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Celem przedsięwzięcia, realizowanego kolejnymi etapami, jest rozpoznanie, skatalogowanie, opracowanie, udokumentowanie i zabezpieczenie fizyczne (w specjalnie do tego celu zakupionych skrzynkach), w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu w archiwum rdzeni w Leszczach, szczególnie cennych profili rdzeni wiertniczych z otworów, które mają wyjątkowe walory dokumentacyjne dla geologii Polski.

Są to rdzenie niezwykle ważne z punktu widzenia chronostratygrafii, stratygrafii sekwencji, tektoniki, sedymentologii, mineralogii, regionalnej budowy geologicznej Polski, a także ważne profile złożowe czy rdzenie dokumentujące istotne zdarzenia geologiczne, itp.

W każdym etapie realizacji przedsięwzięcia podstawowymi zadaniami są:

  1. weryfikacja stanu zachowania rdzeni,
  2. zabezpieczenie rdzeni wiertniczych już zweryfikowanych,
  3. podstawowe badania naukowe prowadzone na zabezpieczanych rdzeniach,
  4. wprowadzenie danych o zabezpieczanych rdzeniach i wyników badań do bazy danych CBDG.

W poszczególnych etapach weryfikuje się stan wytypowanych odcinków rdzeni oraz zabezpiecza te rdzenie, które zostały zweryfikowane i wybrane do zabezpieczenia w poprzednim etapie.