Opracowanie nowej edycji Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 – część polska, Compilation of a new edition of the International Quaternary Map of Europe to a scale of 1:2 500 000 - Polish part

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:czwartorzęd, mapa, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Leszek Marks

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 (IQUAME) powstała z inicjatywy Komisji Mapy Geologicznej Świata i Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) w celu utworzenia interoperacyjnego systemu informacji przestrzennej (GIS) dla wszystkich państw europejskich, obejmującego geologię czwartorzędu Europy, w tym: powierzchniowe wydzielenia geologiczne, formy rzeźby terenu, zasięgi zlodowaceń i aktywne uskoki.

Powstanie polskiej część mapy zaplanowano na lata 2018-2019. Odpowiednie warstwy zostaną przygotowane w oparciu o dane pochodzące z pierwszej (analogowej) edycji Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy 1:2 500 000 (opracowanej w latach 1967-1995), z Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, a także map pogranicza w różnych skalach wykonanych we współpracy bilateralnej z Białorusią, Czechami, Litwą, Niemcami, Słowacją i Ukrainą.

Mapa będzie semantycznie zgodna z dyrektywą INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) oraz międzynarodowym językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML.

 

Compilation of a new edition of the International Quaternary Map of Europe to a scale of 1:2 500 000 - Polish part

International Quaternary Map of Europe to a scale of 1:2 500 000 (IQUAME) has been launched due to the initiative of the Commission for the Geological Map of the World and of the International Union for Quaternary Research (INQUA), in order to establish a pan-European interoperable geographic information system (GIS) for Quaternary geology, inluding: surficial geological units, landforms, glacial maximums and active faults.

Compilation of the Polish part of the map is planned for the years 2018-2019. Appropriate map layers will be prepared based on the data from the first (paper) edition of the International Quaternary Map of Europe 1:2 500 000 (compiled in the years 1967-1995), Geological Map of Poland 1:200 000, Detailed Geological Map of Poland 1:50 000 as well as from cross-border maps in different scales compiled with the bilateral cooperation with Belarus, Czech Republic, Lithuania, Germany and Ukraine.

The map will be semantically compliant with the INSPIRE directive (Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community) as well as with the international geoscience exchange language – GeoSciML.