Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Katarzyna Jóźwik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” to złożone przedsięwzięcie organizacyjne mające na celu usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym) wszystkich produktów kartograficznych PIG-PIB, a następnie ich udostępnienie poprzez wspólny punkt dostępowy w domenie pgi.gov.pl, to jest poprzez specjalnie w tym celu projektowaną aplikację/przeglądarkę mapową WPKG. Aktualnie trwają prace nad pilotażową wersją aplikacji WPKG, która po dopracowaniu zostanie udostępniona do zaopiniowania użytkownikom z PIG-PIB oraz użytkownikom zewnętrznym.

Aplikacja Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej

CELE ZADANIA

 1. Zabezpieczenie od strony organizacyjnej, technicznej i informatycznej osiągnięcia spójnych efektów prac kartograficznych, realizowanych w ramach przyjętego przez Ministra Środowiska i GGK przedsięwzięcia pt. Program Podstawowej Kartografii Geologicznej.

 2. Powstanie jednej opartej o najnowszą technologię zaktualizowanej bazy danych kartografii geologicznej wraz z jej udostępnieniem poprzez wspólną platformę w postaci przeglądarki mapowej WPKG. Baza ta obejmie i połączy zarówno nowe produkty kartograficzne wytwarzane w ramach Programu Kartografia Geologiczna, jak i inne archiwalne zasoby kartograficzne PIG-PIB.

 3. Przeglądarka mapowa WPKG obejmie Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000, Mapy Geologiczne Polski w skali 1:200 000, 1:500 000 i 1:1 000 000, polską część Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy w skali 1: 2 500 000 (IQUAME), Mapę Hydrogeologiczną Polski, Mapę Geośrodowiskową Polski i inne mapy seryjne, przeglądowe, regionalne i tematyczne (również te, które stanowią zasoby do pozyskania).

 4. Aplikacja WPKG przejmie udostępnianie map arkuszowych i usług mapowych, które dotychczas były publikowane poprzez rozproszone portale i aplikacje internetowe. Za pośrednictwem przeglądarki WPKG prezentowane i udostępniane będą mapy w formie rastrowej i cyfrowej.

 5. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą prace niezbędne do aktualizacji narzędzi i procesu przygotowywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) do udostępniania, które funkcjonują w oparciu o nieaktualne, niewspierane przez producentów wersje baz danych i oprogramowania GIS.

SPODZIEWANE EFEKTY

 1. Skonfigurowanie i udostępnienie w aplikacji WPKG produktów kartograficznych PIG-PIB (map, przekrojów, szkiców) i informacji o nich w sposób tematyczny, przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb użytkowników oraz dobre praktyki wypracowane dla podobnych rozwiązań w służbach geologicznych Europy.

 2. Dostosowanie zgodnie z potrzebami użytkowników mechanizmów przeglądania, wyszukiwania i pobierania danych poprzez wprowadzenie dodatkowych możliwości wyszukiwania (np. według jednostek administracyjnych, podziału arkuszowego, wybranych słów kluczowych), a także zwiększenie wydajności poprzez m.in. wdrożenie WPKG na nowej i rozbudowanej architekturze GIS oraz opracowanie i zastosowanie systematyki plików optymalnej z technologicznego punktu widzenia.

 3. Prezentacja i udostępnienie dodatkowych (do tej pory niepublikowanych lub zmodyfikowanych) warstw informacyjnych oraz dostęp do danych historycznych/archiwalnych (w tym do arkuszy map sprzed i po reambulacji).

 4. Podniesienie potencjału naukowego PIG-PIB – ułatwienie sporządzania wykazu i cytowania opracowań źródłowych poprzez udostępnienie użytkownikom wraz z mapami odpowiednio przygotowanych opisów, uwzględniających informacje o autorach opracowaniach źródłowych, datach opracowań etc.

 5. Zwiększenie ponownego wykorzystywania danych PIG-PIB przez użytkowników zewnętrznych poprzez uwzględnienie w aplikacji WPKG odpowiednich przejrzystych informacji na temat możliwości pozyskiwania danych (w tym tych stanowiących informację geologiczną) oraz bezpośrednich linków do innych serwisów/portali PIG-PIB, gdzie dane mogą zostać zakupione lub udostępnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym do Narodowego Archiwum Geologicznego oraz sklepu internetowego PIG-PIB.

 6. Identyfikacja i zabezpieczenie w formie cyfrowej cennych map oraz zlokalizowanie i zgromadzenie dodatkowych rozproszonych zasobów kartograficznych, które z uwagi na swoją wartość czy unikatowość powinny zostać poddane cyfryzacji, zabezpieczone w bazie danych i udostępniane.

 7. Zwiększenie zasobów cyfrowych danych kartograficznych PIG-PIB poprzez skanowanie, nadawanie georeferencji i cyfrowanie produktów kartograficznych na potrzeby ich publikacji w aplikacji WPKG lub archiwizacji i zabezpieczenia w repozytorium plikowym WPKG.

 8. Opracowanie procedur i mechanizmów informatycznych, które umożliwią spójne udostępnianie danych do bazy publikacyjnej i aplikacji WPKG z produkcyjnych baz danych kartograficznych PIG-PIB.

 9. Oparta o najnowszą technologię zaktualizowana baza danych Kartografii Geologicznej oraz uporządkowane i zaktualizowane repozytorium plikowe o strukturze logicznej i technicznej zgodnej z repozytorium cyfrowym NAG.

 10. Baza danych i repozytorium będą również dawały możliwość korzystania z danych i metadanych użytkownikom poprzez bezpośrednie połączenie za pomocą narzędzi back-office.

 11. W ramach przedsięwzięcia WPKG jedno z podzadań ma na celu również opracowanie i wdrożenie nowej wersji oprogramowania, kluczowego dla kartografii geologicznej, systemu GIS SMGP dostosowanego do nowych procesów/metodyki cyfrowego wytwarzania i udostępniania SMGP. W efekcie prac powstaną: zaktualizowany, rozbudowany i zaimplementowany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne GIS i bazodanowe, oraz zasilony danymi archiwalnymi, model danych bazy danych SMGP wraz ze zmodernizowanym zestawem narzędzi służących do przygotowywania SMGP do udostępniania.