cel, zadania i wyniki projektu

CEL I ZADANIA

Ocena możliwości wykorzystania struktur geologicznych do budowy zamkniętych systemów geotermicznych Hot Dry Rocks (HDR) na obszarze Polski, poparta kartograficznym zobrazowaniem wybranych perspektywicznych struktur.


Podstawowym zadaniem przedsięwzięcia było wskazanie obszarów i struktur geologicznych o najkorzystniejszych warunkach do lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych. Pośrednim celem realizacji projektu było wzbogacenie bazy danych parametrów petrofizycznych skał, w tym parametrów termicznych oraz wykonanie badań geofizycznych, które umożliwiłyby uszczegółowienie przestrzennych modeli kompleksów skalnych. Precyzja i solidność wykonania tych prac mają decydujące znaczenie dla prawidłowej oceny modelowanych struktur.
Dane pozyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia stanowią istotną informację, przydatną do planowania i realizacji przyszłych programów kartografii wgłębnej. Rezultaty badań będą wykorzystywane przez Ministerstwo Środowiska, jednostki administracji rządowej i samorządowej, potencjalnych przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem ciepła skał oraz przez placówki naukowe prowadzące badania w zakresie nauk o Ziemi (m.in. wydziały uniwersyteckie i Instytut Nauk Geologicznych PAN).


Przedsięwzięcie przyczynia się do ochrony środowiska poprzez wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku energii geotermicznej, która jest jednym z głównych kierunków wskazanych w zapisie Protokołu z Kioto, zobowiązującego do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Przedsięwzięcie to stanowi realizację jednego z podstawowych celów strategicznych i kierunków działań w zakresie programowania, zamawiania i finansowania prac hydrogeologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały wyznaczone w dokumencie „Kierunki badań w dziedzinie geologii surowcowej (na lata 2009–2015)", opracowanym w 2009 r. przez Ministerstwo Środowiska.


WYNIKI

Najważniejsze wyniki projektu przedstawiono w załączonej prezentacji.
pdf  Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce >> (4.69 MB)

Poniżej - opracowanie popularnonaukowe przedstawiające osiągnięte rezultaty.:

pdf  część 1 str. od 1-100 (8.99 MB)
pdf  część 2 str. 100-200 (11.86 MB)
pdf  część 3 str. 200-do końca (2.46 MB)