Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 13/2020 (29 października 2020). Otwory wiertnicze, część 2

Spis treści:

1. Otwór Bibiela PIG 1 – nowe spojrzenie na budowę geologiczną północnej części bloku górnośląskiego

Po raz pierwszy w północnej części bloku górnośląskiego rozpoznano skały ordowiku środkowego i dolnego oraz ediakaru. Wyniki badań geologicznych i geofizycznych wykonanych w ramach odwierconego otworu badawczego Bibiela PIG 1 (miejscowość Woźniki w woj. śląskim) wskazują, że profil litologiczno-stratygraficzny utworów wczesnopaleozoicznych i prekambryjskich różni się istotnie od profilu projektowanego, opracowanego w oparciu o istniejący model budowy geologicznej bloku górnośląskiego.

Czytaj więcej >>

 

2. Na tropie anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi badania nad anomalią magnetyczną w rejonie Przerzeczyna Zdroju (województwo dolnośląskie). W październiku 2020 r. zakończono wiercenie otworów wiertniczych z pełnym rdzeniowaniem do głębokości 250 metrów (Przerzeczyn PIG 1 i Przerzeczyn PIG 2). Próbki rdzeni zostaną poddane teraz szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Ich głównym celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy anomalię można wiązać z perspektywą występowania mineralizacji rudnej o znaczeniu złożowym.

Czytaj więcej >>

 

Zobacz także: