Na tropie anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi badania nad anomalią magnetyczną w rejonie Przerzeczyna Zdroju (województwo dolnośląskie). W październiku 2020 r. zakończono wiercenie otworów wiertniczych z pełnym rdzeniowaniem do głębokości 250 metrów (Przerzeczyn PIG 1 i Przerzeczyn PIG 2). Próbki rdzeni zostaną poddane teraz szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Ich głównym celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy anomalię można wiązać z perspektywą występowania mineralizacji rudnej o znaczeniu złożowym.

Rejon między Nową Wsią Niemczańską a Przerzeczynem Zdrojem od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie geologów. Podstawę dzisiejszych prac i źródło informacji o anomalii stanowi geologiczno-geofizyczna interpretacja zdjęcia całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola, nad którą PIG-PIB pracował w latach 2013-2016.

W 2018 r. zaprojektowano i wykonano profilowania polaryzacji wzbudzonej IP w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie zrealizowano 2 km profilowań. Pomiary te pozwoliły na interpretację prawdopodobnej budowy geologicznej obszaru anomalii, w tym głębokości i miąższości zalegania kompleksu zwietrzelinowego, perspektywicznego pod względem mineralizacji oraz skał starszego podłoża.

Na podstawie uzyskanych wyników prac geofizycznych oraz analizy archiwalnych danych geologicznych wytypowano lokalizacje do wykonania dwóch rozpoznawczych otworów wiertniczych o głębokości 250 m.

Mapa anomalii ∆T całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego (Ihnatowicz i in., 2016) oraz lokalizacje otworów rozpoznawczych

Mapa anomalii ∆T całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego (Ihnatowicz i in., 2016) oraz lokalizacje otworów rozpoznawczych

W projekcie robót geologicznych na wykonanie badawczych otworów wiertniczych Przerzeczyn PIG 1 i Przerzeczyn PIG 2, czytamy: „Pod względem intensywności, wymiarów i ułożenia, anomalia Przerzeczyna Zdroju stanowi północną kontynuację anomalii związanych z wychodniami serpentynitów Wzgórz Szklarskich, znanych z mineralizacji rudami niklu w zwietrzelinach rozwiniętych na serpentynitach, a także z wystąpień magnezytu i kamieni półszlachetnych (chryzopraz, onyks, opal). W rejonie samego Przerzeczyna Zdroju serpentynity zostały potwierdzone jednym archiwalnym otworem wiertniczym na głębokości 80 m. Dalej ku północy brak jest jednak danych na ten temat. Istnieje prawdopodobieństwo występowania tu ukrytego ciała serpentynitowego i zwietrzelin niklonośnych, a także żył magnezytowych i platynowców”.

W celu wyjaśnienia anomalii magnetycznej wykonano dwa pełnordzeniowane otwory wiertnicze Przerzeczyn PIG-1 i Przerzeczyn PIG-2

W celu wyjaśnienia anomalii magnetycznej wykonano dwa pełnordzeniowane otwory wiertnicze Przerzeczyn PIG-1 i Przerzeczyn PIG-2

W celu wyjaśnienia anomalii magnetycznej wykonano dwa pełnordzeniowane otwory wiertnicze Przerzeczyn PIG-1 i Przerzeczyn PIG-2

Czy anomalię można wiązać z perspektywą występowania mineralizacji rudnej o znaczeniu złożowym? Odpowiedź na to pytanie dadzą teraz analizy geochemiczne, petrograficzne oraz mineralogiczne około 100 próbek uzyskanych z obu wierceń. Szczegółowych wyników, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, należy spodziewać się pod koniec 2021 r.

Blok przedsudecki stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów w Polsce pod kątem możliwego występowania złóż rud metali, dlatego na jego obszarze powinny być planowane dalsze prace badawcze.

Tekst: Krystian Lisiak
Zdjęcia: Adam Ihnatowicz