Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan na 30 czerwca 2017 r.

 

Numer tematu

Tytuł przedsięwzięcia

Termin zakończenia Koszt przedsięwzięcia (PLN)
Łączny W tym środki NFOŚiGW
 

22.5105.1401

Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wsparcie Geoinfonet – zadanie ciągłe PSG
2017-09 2 874 328,27 2 874 328,27
 

22.1801.1501

Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I
2018-12  7 409 434,40  7 409 434,40 
 

22.9800.1501

Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
2017-03 16 535 192,28 16 535 192,28
 

22.9309.1401

Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym. Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG
 2017-09 1 759 015,00  1 759 015,00 
 

22.3506.1600

System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III – kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach [Blok nr 2 - zagrożenia geologiczne (PGiG art. 162 ust. 1, pkt 10)]
 2023-10 44 402 336,00  44 402 336,00
 

22.9305.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG art. 162 ust. 1, pkt 3). Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z aktualnych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża - PRACE PSG
2018-03  1 399 100,00  1 399 100,00 
 

22.9313.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG art. 162 ust. 1, pkt 3). Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB i przekazanie ich do Narodowego Archiwum Geologicznego jako własność Skarbu Państwa - PRACE PSG
 2018-12 1 230 000,00  1 230 000,00 
 

22.9812.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG art. 162 ust. 1, pkt 3). Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych PIG-PIB ze złóż węgla brunatnego na obszarze Polski - etap I - PRACE PSG
2018-12  48 000,00  48 000,00 
 

22.9812.1602

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG art. 162 ust. 1, pkt 3). Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych - PRACE PSG
 2019-06 160 000,00  160 000,00 
 

22.9813.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG, art. 162, ust. 1, pkt 3). Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum próbek NAG w Michałowie - PRACE PSG
2018-03  420 000,00  420 000,00 
 

22.0509.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG, art. 162, ust. 1, pkt 7). Aktualizacja i modernizacja Mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000 (II) - prace wykonywane w latach 2016-2019 - PRACE PSG
2019-12  8 308 879,00  8 308 879,00 
 

22.0209.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (PGiG, art. 162, ust. 1, pkt 7)
2019-12  4 207 750,00  4 207 750,00 
 

22.9413.1501

Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH
2016-12  12 586 500,00  12 586 500,00 
 

22.3501.1501

Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne)
 2019-12 1 350 000,00  1 350 000,00 
 

22.8201.1401

Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach w świetle badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych – etap I
 2017-08 1 994 582,09  1 994 582,09 
 

22.9305.1501

Prowadzenie rejestru obszarów górniczych
2018-03  2 156 044,05  2 156 044,05 
 

22.9307.1401

Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM)
 2017-12 433 700,00  433 700,00 
 

22.9300.1501

Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w roku 2015, 2016 oraz 2017
2017-12  4 252 971,19  4 252 971,19 
 

22.3111.1501

Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)
2018-03  374 000,00  374 000,00 
 

22.2501.1301

Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap I – otwór badawczy Bibiela PIG-1
 2016-10 7 144 667,65  7 144 667,65 
 

22.9800.1301

Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
2017-12  27 827 600,00  27 827 600,00 
 

22.9313.1502

Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB w okresie 1.04.2015-31.03.2018
2018-03  1 529 981,77  1 529 981,77 
 

22.1500.1501

Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 - III etap realizacji
2016-12  1 241 334,00  1 241 334,00 
 

22.4005.1501

Geologia Samorządowa - serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa
2019-12  1 855 000,00  1 855 000,00 
 

22.1505.1501

Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą
2018-03  148 800,00  148 800,00 
 

22.3002.1301

Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I
2016-12  5 220 000,00  5 220 000,00 
 

22.6014.1501

Analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych
2016-12  1 970 676,02  1 970 676,02 
 

22.5205.1301

Monitoring osiadania powierzchni terenu w 3 wybranych lokalizacjach poszukiwań gazu łupkowego - projekt pilotażowy
2016-12  6 787 283,72  6 787 283,72 
 

22.6705.1501

Weryfikacja formacji metalogenicznych w Polsce w aspekcie występowania pierwiastków rzadkich i krytycznych
2017-12  1 400 000,00  1 400 000,00 
 

22.4105.1501

Identyfikacja surowców kluczowych dla polskiej gospodarki wraz z opracowaniem długookresowego programu eksploracji złóż kopalin w Polsce i określeniem możliwości pozyskania tych surowców z innych źródeł (substytucja, surowce wtórne, odzysk z odpadów)
2017-03  800 000,00  800 000,00 
 

22.9012.1501

Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap III: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni
2017-09  969 185,52  969 185,52 
 

22.9313.1501

Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III
2018-06  3 255 000,00  3 255 000,00 
 

22.9800.1502

Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I
2017-12  3 383 909,24  3 383 909,24 
 

22.1000.1501

Opiniowanie prac z zakresu: kartografii geologicznej, geologii środowiskowej, geozagrożeń, geologii morza, geologii gospodarczej, hydrogeologii, georóżnorodności i geoturystyki wykonywanych w ramach zadań PSG oraz innych opracowań
2018-03  1 960 500,00  1 960 500,00 
 

22.2609.1501

Trójwymiarowy cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa
2018-06  4 500 000,00  4 500 000,00 
 

22.4105.1401

Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG
2017-06  1 900 000,00  1 900 000,00 
 

22.5005.1401

Wsparcie działań ministra środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów i prezentacji dotyczących złóż pierwiastków promieniotwórczych, węgli, węglowodorów, metali oraz podziemnego składowania, energii geotermalnej, lokalizacji farm wiatrowych i elektrowni jądrowych oraz materiałów koncesyjnych  –  zadanie ciągłe PSG
2016-12  1 050 000,00  1 050 000,00 
 

22.9800.1401

Działania w zakresie zagospodarowania (centralizacji) danych w postaci dokumentacji oraz próbek geologicznych - etap I
2016-10  979 210,00  979 210,00 
 

22.5403.1301

Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu w województwie pomorskim (w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod kątem ich wykorzystania do magazynowania płynnych węglowodorów
2016-12  14 960 537,93  14 960 537,93 
 

22.8100.1302

Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód leczniczych siarczkowych w rejonie Buska Zdroju i Solca Zdroju
2017-12  11 403 550,00  11 403 550,00 
 

22.9304.1301

Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000
2017-09  1 018 800,00  1 018 800,00 
 

22.1109.1301

Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000
2017-12  11 063 100,00  11 063 100,00 
 

22.9413.1301

Zintegrowany system informatyczny Państwowego  Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA
2016-12  28 800 000,00  28 800 000,00 
 

22.0213.1401

Redakcja i przygotowanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (etap VII, 128 arkuszy)
2017-06  10 300 600,00  10 300 600,00 
 

22.0206.1400

Reambulacja 25 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
 2017-06 14 999 976,00  14 999 976,00 
 

22.3001.1401

Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D
2018-06  4 764 173,99  4 764 173,99 
 

22.8100.1301

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni Wilgi
2016-12  1 803 900,00  1 803 900,00 
 

22.5604.1501

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla odnowienia bazy surowców energetycznych: węgli brunatnych, kamiennych i antracytów na podstawie art. 162, ust. 1 par. 1 PGiG
2018-03  3 735 260,00  3 735 260,00 
 

22.2701.1601

Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (PGiG, art. 162, ust. 1). Inwentaryzacja źródeł danych wraz z opracowaniem programu wysokorozdzielczego mapowania geologicznego dna polskich obszarów morskich (prace wykonywane przez PSG)
2018-12  2 591 800,00  2 591 800,00