Rozpoznawanie budowy geologicznej i stref złożowych

 

  • wykonujemy wstępne i szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości 200 m p.p.t., np. jako uszczegółowienie pomiędzy otworami wiertniczymi lub w miejscach o skomplikowanej budowie geologicznej
  • rozpoznajemy strefy występowania kruszców i rud metali, surowców energetycznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, a także kruszyw naturalnych, materiałów wiążących i wód mineralnych
  • wykrywamy płytkie uskoki, strefy krasowe, tektoniczne i glacitektoniczne
  • prowadzimy kartowanie litologiczne podłoża skalnego