Szczegółowa ocena warunków budowlanych

 

  • określamy właściwości podłoża budowlanego (pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, wysypiska odpadów, drogi, trakcje kolejowe i metro)
  • oceniamy warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia obiektów budowlanych, m.in. lokalizujemy poziom zwierciadła wody, wyznaczamy strefy zawodnione, wykrywamy strefy płytkiej i wzmożonej filtracji wody na obszarach dolin, w pobliżu cieków oraz w skałach szczelinowych
  • oddzielamy strefy występowania gruntów spoistych i organicznych od niespoistych, suchych od wilgotnych, gruntu od skały, skały od zwietrzeliny, wykrywamy soczewki gruntów spoistych i strefy namułów
  • badamy i monitorujemy zmiany właściwości fizycznych podłoża gruntowego, m.in. zmiany zagęszczenia ośrodka, wyznaczamy moduł Younga i współczynnik Poissona
  • wyznaczamy i obrazujemy strefy osiadań, rozluźnień i osłabienia podłoża, przebieg dyslokacji nieciągłych i płaszczyzn poślizgu
  • wykrywamy, określamy kształt i rozmiary pustek pogórnicznych, sztolni, kawern, jaskiń, oraz stref rozluźnionych, pustek i wymyć pod nawierzchnią drogową
  • wykrywamy i określamy parametry ekranów izolujących (np. pod budowę wysypisk)
  • wykrywamy podziemne obiekty antropogeniczne (kable, rury, zbiorniki, fundamenty, studzienki, obiekty archeologiczne)
  • określamy rezystywność gruntów do projektowanych uziemień