Wykrywanie stref migracji skażeń w gruntach i wodach podziemnych

 

  • rozpoznajemy i monitorujemy strefy występowania zanieczyszczeń w gruntach i wodach podziemnych
  • lokalizujemy podziemne składowiska odpadów przemysłowych
  • rozpoznajemy kierunki i zasięg migracji skażeń ropopochodnych