Cechy charakterystyczne systemów BCGS (Basin Centered Gas System)

Cechy charakterystyczne systemów Basin Centered Gas System są następujące:

 • ciągła akumulacja gazu w skali regionalnej,
 • granice złoża są typu dyfuzyjnego,
 • regionalna akumulacja gazu ma postać kilku koncentracji złożowych,
 • brak wyraźnego uszczelnienia lub wyraźnie wykształconej pułapki,
 • brak wyraźnej granicy gaz-woda,
 • węglowodory nie utrzymują się w złożu dzięki wyporowi hydrodynamicznemu – woda występuje zwykle powyżej skał gazonośnych,
 • anomalne ciśnienie – zbyt wysokie lub zbyt niskie w stosunku do ciśnienia wyliczonego dla danej głębokości oraz w stosunku do ciśnienia hydrostatycznego
 • bardzo duże zasoby geologiczne (ang. in-place resources), ale bardzo niski współczynnik zasobów możliwych do wydobycia,
 • występowanie miejsc o szczególnie wysokiej produktywności (ang. sweet spots),
 • bardzo niska przepuszczalność skał zbiornika (szczególnie dotyczy to przepuszczalności związanej z cementem – matrix),
 • skały zbiornikowe często odznaczają się naturalną szczelinowatością,
 • skały zbiornikowe zazwyczaj znajdują się blisko skał macierzystych,
 • eksploatacja złoża wiąże się z wypływem pewnej ilości wody,
 • na obszarze BCGS mogą występować tzw. suche otwory, tzn. takie, w których nie stwierdzono przypływu gazu,
 • współczynnik szacunkowego całkowitego wydobycia – SCW (ang. Estimated Ultimate Recovery – EUR) – gazu z otworów jest znacznie niższy niż w przypadku złóż konwencjonalnych.

NAIK G.C., 2003. Tight gas reservoirs – an unconventional natural energy source for the future [http://www.sublette-se.org/fi les/tight_gas.pdf].