Wykonanie laboratoryjnych oznaczeń zawartości radiowęgla (14C), izotopów stabilnych tlenu (18O) i wodoru (D) oraz trytu (3H) w próbkach wód podziemnych zaliczonych do kopalin pobranych w wytypowanych ujęciach