Dostawa systemu rozproszonej rejestracji sejsmicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz przeszkolenie personelu

Link do prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a7acac2a-8690-4e40-ac07-40bc69fef760