Nowy poradnik z zakresu geologii inżynierskiej

Ukazał się długo oczekiwany poradnik pt. „Zasady dokumentowania geologiczno – inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)” pod redakcją naukową Edyty Majer, Marty Sokołowskiej i Zbigniewa Frankowskiego z PIG-PIB. Książka jest przeznaczona m.in. dla geologów inżynierskich, geotechników, inżynierów budownictwa, projektantów, inwestorów oraz przedstawicieli administracji geologicznej.

Im więcej wiemy o warunkach geologicznych, tym bezpieczniej i taniej można zaprojektować oraz wykonać daną inwestycję. Poradnik „Zasady...” wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom, stanowiąc kompendium wiedzy o rozpoznaniu i dokumentowaniu warunków podłoża dla potrzeb inwestycji, takich jak autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, elektrownie, składowiska odpadów, obiekty podziemne i inne.

Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

Poradnik „Zasady dokumentowania geologiczno – inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)”

Opracowanie zawiera gotowy scenariusz rozpoznania podłoża gruntowego, w oparciu o wymagania Eurokodu 7, innych norm oraz  przepisów prawa. Eurokod 7 jest normą europejską, która określa metody rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, oddziaływanie warunków podłoża na konstrukcję budowlaną oraz wskazuje sposoby projektowania konstrukcji.

Książka jest podsumowaniem kilkudziesięciu lat pracy geologów przy geologiczno-inżynierskim dokumentowaniu podłoża gruntowego. Przy tworzeniu poradnika ogromne znaczenie miało doświadczenie autorów, ich znajomość dobrych praktyk i literatury branżowej.  „Zasady..." pokazują także nowe trendy w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim i nowoczesne techniki badawcze, technologie i systemy, takie jak BIM, CIM, GIS.

Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie zostało pokazane w poradniku jako proces złożony z ośmiu faz:

 • zebranie i analiza informacji archiwalnych o terenie,
 • projektowanie badań terenowych i laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych,
 • gromadzenie wyników badań,
 • przetwarzanie, interpretowanie i analizowanie wyników badań,
 • ocena wyników badań,
 • przedstawienie wyników badań,
 • archiwizacja wyników badań.

Poradnik składa się z 9 rozdziałów, w których przedstawiono:

 • zagadnienia formalnoprawne,
 • podstawowe założenia procesu dokumentowania geologiczno-inżynierskiego,
 • gromadzenie i analiza materiałów archiwalnych,
 • ogólny podział Polski na regiony geologiczno-inżynierskie,
 • zagadnienia projektowania badań podłoża gruntowego z uwzględnieniem celu jakiemu mają służyć (badania na potrzeby planowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych itd.) oraz specyfiki dokumentowanego terenu (np. obszary: krasowe, osuwiskowe, morskie itd.),
 • metody badań polowych i laboratoryjnych gruntów i skał, obejmujące badania właściwości fizycznych, mechanicznych, filtracyjnych i termicznych,
 • nową klasyfikację gruntów i skał zgodną z Eurokodem 7,
 • tworzenie modelu geologicznego i jego uszczegóławianie wraz z postępem procesu inwestycyjnego,
 • zbiór zaleceń do sporządzania opracowań tekstowych wraz z załącznikami (projekty robót, dokumentacje, raporty i in.),
 • zagadnienia z zakresu GIS (geographical information systems – systemów informacji przestrzennej) i BIM (building information modelling – modelowania informacji o budynku).

Zebranie, uporządkowanie i omówienie w formie praktycznego poradnika przepisów, norm i dobrych praktyk czyni z niego cenne narzędzie do podnoszenia kwalifikacji  i uzupełniania wiedzy z zakresu geologii inżynierskiej. Poradnik jest kolejną pozycją z cyklu wydawniczego „Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich. Książka jest aktualizacją i uzupełnieniem starszych publikacji: „Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich” (Bażyński i in., 1999) i „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (Wysokiński i in.,2011).

Zapraszamy do lektury!