PIG-PIB na wyborach Komitetu Wykonawczego ETP SMR w Brukseli

10 września 2019 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Platformy Technologicznej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources - ETP SMR). ETP SMR zrzesza 34 członków z 15 krajów, głównie europejskich – są to kluczowi przedstawiciele przemysłu, instytutów badawczych, służb geologicznych, środowiska akademickiego oraz branżowych stowarzyszeń krajowych i europejskich działających w obszarze surowców mineralnych. Z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w obradach uczestniczył mgr Dariusz Brzeziński z Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza.

etp smr 10 general meeting bruksela 2019 etp smr logo text copy

Europejska Platforma Technologiczna na rzecz Zrównoważonych Zasobów Mineralnych pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego. Jest stowarzyszeniem podmiotów działających w przemyśle surowców mineralnych, począwszy od poszukiwań, po wydobycie, przetwarzanie, a kończąc na recyklingu.

 ETP SMR została uruchomiona w marcu 2005 roku w celu stworzenia programu rozwoju nowoczesnego przemysłu surowców mineralnych i ustanowienia forum współpracy europejskiego przemysłu przeróbczego i metalurgicznego, skupiając najpoważniejszych partnerów działających w tym obszarze. Komisja Europejska we wrześniu 2008 r. uznała ETP SMR za równoprawną z innymi platformami w obszarze Nauki i Innowacji. ETP SMR stała się z biegiem lat wiarygodnym partnerem instytucji europejskich i w pełni wspiera działania Komisji Europejskiej m.in. w ramach partnerstwa innowacyjnego w zakresie surowców mineralnych (European Innovation Partnership on Raw Materials, EIP).

etp smr 10 general meeting bruksela 2019 etp smr logoMisją ETP SMR jest opracowanie długoterminowych programów badań i innowacji w europejskim przemyśle surowców mineralnych oraz planów działania na poziomie UE i krajowym. Celem tych działań jest modernizacja i kształtowanie europejskiego przemysłu surowców mineralnych, będącego jednym z podstawowych filarów gospodarki europejskiej. ETP SMR koncentruje swoje działania na tworzeniu potencjału w zakresie zrównoważonych zasobów, dostępu do podstawowych i krytycznych surowców i ich podaży poprzez badania, rozwój i innowacje, co jest w pełni zgodne z proponowanym przez UE partnerstwem EIP opartym na trzech filarach: wspieraniu zrównoważonych dostaw w UE, pobudzaniu efektywnego gospodarowania zasobami i recyklingu oraz współpracy międzynarodowej.

W ramach ETP SMR zrealizowano trzy duże projekty PROMINE, I2Mine i VERAM. PROMINE to projekt w zakresie poszukiwania i efektywnego wykorzystania zasobów mineralnych w Europie, a jego głównym celem jest rozwój innowacyjnych koncepcji i procesów w zakresie strategicznych dostaw minerałów oraz nowych produktów mineralnych o wysokiej wartości dodanej. Projekt I2Mine (Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future) zapoczątkował serię działań mających na celu realizację koncepcji przeniesienia całego zakładu górniczego i przeróbczego pod ziemię oraz radykalnej redukcji niekorzystnego wpływu działalności górniczej na środowisko.

etp smr 10 general meeting bruksela 2019 veram roadmapProjekt VERAM (Vision and Roadmap for European Raw Materials) ma na celu zapewnienie funkcji parasola ochronnego i koordynacji działań badawczych i innowacyjnych związanych z surowcami na poziomie UE i państw członkowskich, jak również na poziomie regionalnym i lokalnym. Przewidywane są w nim m.in. działania doradcze dla Komisji Europejskiej i rządów krajowych w zakresie przyszłych potrzeb badawczych i narzędzi stymulujących innowacje i pomagających przezwyciężyć rozdrobnienie we wdrażaniu partnerstwa European Innovation Partnership on Raw Materials. Ostatecznym wynikiem tych działań będzie wspólna długoterminowa wizja i plan działania do roku 2050 w odniesieniu do odpowiednich surowców, w tym metali, minerałów i kruszyw oraz drewna.

W ramach dziesiątego Walnego Zgromadzenia ETP SMR, którego PIG-PIB jest pełnoprawnym członkiem, omówiono dotychczasowe działania podejmowane przez Komitet Wykonawczy, przedstawiono rozliczenia budżetu i jego nowe propozycje do roku 2020 oraz przeprowadzono wybory nowych władz Platformy. Nowym Prezesem został ponownie wybrany Pan Rafał Szkop (KGHM Polska Miedź S.A.), jego zastępcą Pan Slavko Solar (EuroGeoSurveys), a pozostałymi członkami: Kari Knuutila (Outotec), Damaris Fernandez (Trinity College Dublin) oraz Maria Thornhill (Norvegian University of Science & Technology).

 logo horizonPosiedzenie obejmowało również dyskusję na temat najnowszych działań Komisji Europejskiej w ramach polityk sektorowych oraz wypracowania stanowiska ETP SMR w sprawie nowego programu badawczego i innowacyjnego Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 pod nazwą Horizon Europe. Warsztaty w formule brokerage workshop obejmowały przegląd najnowszych działań w sektorze surowcowym prowadzonych przez główne konsorcja i organizacje europejskie, takie jak: EIT RawMaterials, ERA-MIN i GeoERA Raw Materials, a także działań prowadzonych w ramach unijnego programu Horizon 2020 Raw Materials. Ponadto uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi potrzebami i pomysłami w celu rozszerzania istniejących konsorcjów lub tworzenia nowych form współpracy.

 

 

 

Tekst: Dariusz Brzeziński
Zdjęcia: www.veram2050.eu, www.ec.europa.eu, www.etpsmr.org

Źródło: www.etpsmr.org