Mineralne surowce krytyczne – nowy wykaz Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowaną listę surowców uznanych za krytyczne oraz prognozy dotyczące surowców na rok 2030 i 2050. KE wskazała też ścieżki do zapewnienia dostępności surowców, zaproponowała dywersyfikację dostaw i zwiększenie efektywności gospodarki w ramach obiegu zamkniętego. Przedstawiamy komentarz Państwowej Służby Geologicznej.

Pierwszy wykaz surowców krytycznych opublikował Komitet ds. Surowców Krytycznych dla Gospodarki Stanów Zjednoczonych (Committee on Critical Mineral Impacts on the US Economy) w 2008 roku. Specjalna Komisja Unii Europejskiej w sprawie przeglądu listy surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców przygotowała pierwszą listę surowców krytycznych (zawierającą bardzo ograniczoną ilość surowców) w 2011 r., na podstawie pochodzącej z 2008 roku europejskiej „Inicjatywy na rzecz surowców”.

Podstawowym kryterium do ich wyznaczenia była przewidywana przez te instytucje istotność surowca (economic importance) dla wyzwań i potrzeb gospodarki w XXI w. i ryzyko dostaw (supply risk). Przy opracowywaniu tych list (USA, UE) brano pod uwagę niedobory, deficyt i ryzyka w skali szerszej niż dla jednego kraju (odpowiednio dla USA i globalnie oraz dla UE i globalnie).

Metodologia stosowana przy wyznaczaniu listy surowców pozostaje taka sama, mimo że jest to już czwarty wykaz Komisji (poprzednie ukazały się w latach: 2011, 2014 i 2017). Sporządzana w cyklach trzyletnich lista surowców krytycznych dla UE jest systematycznie rozszerzana:

 Rok publikacji listy surowców krytycznych dla UE Ilość surowców na liście   Ilość rozpatrywanych surowców
 2011 14 41
 2014 20 54 
 2017 27  78 
 2020  30  83

 

Tegoroczna lista zawiera surowce naturalne (raw materials), w tym również natural rubber, czyli kauczuk – zatem pozostaje na niej 29 surowców mineralnych. Sama nazwa „surowce mineralne” nie jest w pełni adekwatna – węgiel (w tym wypadku koksujący) nie jest minerałem, a kopaliną (podobnie jak gaz, ropa, torf – nie tworzące form krystalicznych); przyjęto jednak takie nazewnictwo.

Aktualne zestawienie zostało uzupełnione w porównaniu do 2017 r. o stront, lit, boksyty, tytan. Z listy usunięto hel, ale pozostaje on objęty monitoringiem (podobnie jak nikiel) w celu ewentualnego włączenia go do następnego wykazu surowców krytycznych.

Zdaniem Komisji Europejskiej wyznaczanie surowców krytycznych (CRM – critical raw materials) ma pomóc:

  • we wzmocnieniu konkurencyjności europejskiej gospodarki, w szczególności dla „Zielonego Ładu”,
  • w stymulowaniu budowy nowych kopalń tych surowców i wzmocnieniu recyklingu,
  • w uwypukleniu roli odzysku surowców krytycznych w europejskim planie działania w zakresie recyklingu,
  • w zwiększeniu świadomości potencjalnych zagrożeń dostaw surowców,
  • w negocjacjach umów handlowych, przeciwdziałaniu środkom zakłócającym handel, opracowywaniu działań badawczych i innowacyjnych oraz wdrażaniu „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju”.

Pełna lista CRM’2020 - krytycznych surowców mineralnych jest następująca (różnice względem wykazu z 2017 r. wskazano pogrubioną czcionką):

Antymon Hafn Fosfor
Baryt HREE – Ciężkie REE Skand
Beryl LREE – Lekkie REE Krzem metaliczny
Bizmut Ind Tantal 
Boran Magnez Wolfram
Kobalt Grafit Wanad
Węgiel koksujący Kauczuk naturalny Boksyty 
Fluoryt Niob Lit 
Gal Platynowce Tytan
German Fosforyty Stront


W Polsce występują następujące surowce krytyczne uwzględnione na najnowszej liście Komisji Europejskiej:

  • złoża barytu i barytu z fluorytem (eksploatacja zaniechana),
  • złoża węgla koksującego, w tym doskonałego węgla ortokoksowego typu 35.2 (eksploatowane),
  • złoża fosforytów (skreślone z ewidencji zasobów, ale wymagające ponownej weryfikacji),
  • gal, german, wanad, wolfram, kobalt - w niewielkich ilościach, jako substancje towarzyszące polimetalicznym rudom miedzi oraz cynku i ołowiu,
  • tytan - w masywie suwalskim.

Opr.: S. Mazurek

Przeczytaj: