Nowi doktorzy w PIG-PIB

Z przyjemnością informujemy, że w pierwszym półroczu 2021 roku pięciu pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB uzyskało stopień doktora. Są to: Weronika Nadłonek z Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu, Radosław Wasiluk z Zakładu Kartografii Geologicznej, Aleksander Kowalski z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Marcin Wódka i Rafał Sikora z Centrum Geozagrożeń (Oddział Karpacki w Krakowie). Nowym doktorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Weronika Nadłonek

Uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w specjalności geochemia środowiskowa decyzją z dnia 16 marca 2021 roku Rady Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem rozprawy doktorskiej pt. „Metale ciężkie i metaloidy (Zn, Pb, Cd, As, Sb) w glebach i odpadach na terenach hutnictwa rud Zn-Pb” było określenie stopnia koncentracji oraz możliwości migracji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w glebach oraz w odpadach wydobywczych i pohutniczych w wybranych obszarach regionu śląsko-krakowskiego. Badania umożliwiły identyfikację wybranych metali i metaloidów oraz ich związków, których toksyczność może wpływać na zanieczyszczenie środowiska glebowego w wyniku wielowiekowego składowania odpadów górnictwa i hutnictwa rud Zn-Pb, a także hutnictwa żelaza. Promotorem pracy był dr hab. Jerzy Cabała, prof. UŚ.

Dr Wikroria Nadłonek

Dr Weronika Nadłonek

Dr Weronika Nadłonek ukończyła studia magisterskie w 2014 roku na kierunku geologia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością geochemia i mineralogia. Jest autorką i współautorką 9 artykułów naukowych oraz współautorką arkusza Szczegółowej Mapy Geochemicznej Górnego Śląska w skali 1:25000.

Od 2018 roku jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, gdzie realizuje zadania z zakresu geologii złożowej i gospodarczej. Wykonuje prace dotyczące szacowania zasobów węgla kamiennego w polskich zagłębiach węglowych. Brała także udział w wykonaniu specjalistycznych badań i dokumentacji geologicznej głębokiego otworu badawczego Orzesze 1. Aktualnie realizuje prace dotyczące oceny potencjału zasobowego i możliwości eksploatacji metanu z pokładów węgla w zaniechanych złożach węgla kamiennego.

 

Radosław Wasiluk

Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 21 maja 2021 roku. Tematem rozprawy doktorskiej pt. „Charakterystyka strukturalna i geneza sigmoidy przemyskiej na podstawie kompleksowych badań terenowych i teledetekcji” była tektonika i tektogeneza Karpat zewnętrznych w rejonie Przemyśla, a także wykorzystanie i przydatność różnych numerycznych modeli terenu oraz obrazów satelitarnych w rozpoznaniu budowy geologicznej tego obszaru. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Antoni Wójcik. Pracę nominowano do wyróżnienia za szeroki zakres zastosowanej metodyki, duży zasób opanowanej wiedzy oraz regionalne znaczenie dla rozpoznania budowy Karpat i zapadliska przedkarpackiego.

W 2001 roku dr Radosław Wasiluk ukończył studia magisterskie  na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością geologia stratygraficzno-poszukiwawcza – kartografia i tektonika. Jest autorem i współautorem dwudziestu publikacji oraz autorem trzech recenzji. Pełnił rolę konsultanta merytorycznego z zakresu geologii Karpat i geoturystyki przy dwóch przewodach doktorskich.

Od 2003 roku jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, gdzie realizuje prace z zakresu kartografii geologicznej, geoturystyki, geoedukacji, geozagrożeń (osuwisk) i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jest autorem lub współautorem dziewięciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000, uczestniczył także w opracowaniu dziewięciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr w skali 1:10000. Jest współautorem i koordynatorem arkusza Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 oraz współautorem Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000. Jest współautorem dwóch map geologiczno-turystycznych oraz kierownikiem projektu pt. „Geologiczno–górnicze warunki utworzenia geoparku „Dolina Wisłoka - polski Teksas”. Brał również udział w pracach kartograficznych na potrzeby Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej w dwóch gminach karpackich. Dr Radosław Wasiluk jest propagatorem geoturystyki, głównie na Podkarpaciu.

 

Marcin Wódka

Uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z 21 maja 2021 r. W rozprawie pt. "Uwarunkowania rozwoju osuwisk w rejonie Jeziora Rożnowskiego w świetle danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS)" określił geologiczne przyczyny uaktywnień ruchów masowych ziemi w latach 2010-2019. Wykorzystał do tego różnicowe modele terenu opracowane na podstawie danych z czterech nalotów ALS wykonanych w tym okresie. Promotorem pracy był prof. dr. hab. Antoni Wójcik.

Dr Marcin Wodka

Dr Marcin Wódka

Dr Marcin Wódka ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geologia. Jest autorem lub współautorem 6 publikacji, w tym jednej znajdującej się na tzw. „liście filadelfijskiej”.

W 2012 roku podjął staż w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, a od 2013 roku jest pracownikiem Centrum Geozagrożeń w Oddziale Karpackim, gdzie zajmuje się problemem zagrożeń geologicznych, głównie osuwisk. Brał udział w projektach dotyczących m.in. kartografii geologicznej, badań osiadań terenu związanego ze szczelinowaniem gazu łupkowego i badań kartograficzno-sedymentolgiczno-złożowych podczas ekspedycji geologicznej w Mongolii. Jest autorem lub współautorem licznych opracowań, w tym wielu map osuwisk, a także współautorem reambulacji dwóch arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000. Od stycznia 2021 roku jest kierownikiem tematu dotyczącego opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla poszczególnych jednostek administracyjnych.

 

Aleksander Kowalski

Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Dyscyplin Naukowych "Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna" z 22 czerwca 2021 r. Rozprawa doktorska pt. „Pokarbońska ewolucja terminalnych obszarów synklinoriów sudeckich w zapisie sedymentologicznym i strukturalnym” obejmowała cykl pięciu powiązanych tematycznie publikacji. Pracę uznano za wyróżniającą. Promotorem pracy był dr hab. Jurand Wojewoda.

kowalski

Dr Aleksander Kowalski

W 2015 roku dr Aleksander Kowalski ukończył studia geologiczne w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na specjalności geologia poszukiwawcza. W trakcie studiów doktoranckich opublikował 21 artykułów naukowych, w tym 16 artykułów jako pierwszy autor. Jest także autorem 47 naukowych doniesień konferencyjnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadził zajęcia dydaktyczne i uczestniczył w projektach badawczych realizowanych przez PIG-PIB, KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum sp. z. o. o, a także MPWiK Wrocław.

Od 2018 roku jest zatrudniony w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, gdzie realizuje prace z zakresu kartografii geologicznej, numerycznego modelowania 3D oraz bierze udział w licznych projektach naukowych. Aktualnie pracuje nad drugą edycją Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25000 oraz wykonuje wybrane arkusze Map Geologicznych Polski w skali 1:50000 i 1:200000. Dr Aleksander Kowalski jest laureatem stypendium naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego im. Krzysztofa Beresa przyznawanego młodym naukowcom, a także laureatem nagrody im. Ludwika Zejsznera za najlepsze publikacje naukowe w roku 2018 w czasopiśmie Annales Societatis Geologorum Poloniae. Pełni funkcje społeczne w Polskim Towarzystwie Geologicznym oraz w Stowarzyszeniu Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rafał Sikora

Uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z 28 czerwca 2021 roku. Celem rozprawy doktorskiej pt. „Rola spękań i uskoków w wykształceniu osuwisk i ich skarp w Beskidzie Śląskim na przykładzie rejonu Baraniej Góry” było określenie ścisłych relacji pomiędzy strukturą podłoża, rzeźbą terenu a rozwojem skalnych osuwisk. Zaprezentowane badania wskazały m. in., że struktura w rejonie badań jest znacznie bardziej skomplikowana, niż dotychczas uważano, masyw skalny uległ przebudowie blokowej, a wzdłuż struktur nieciągłych w masywie skalnym najczęściej rozwijają się osuwiska frontalne o złożonym charakterze przemieszczeń. Według przedstawionych analiz przemieszczenia rotacyjne dominują nad translacyjnymi. Wyniki badań dr. Rafała Sikory uzasadniają wprowadzenie do typologii osuwisk karpackich w Polsce tzw. „deformacji stoku skalnego” znanych m. in. z Alp i Himalajów. Istotnym osiągnięciem rozprawy jest opracowanie koncepcji „struktur szufladowych” (drawer structures), która jest odpowiedzią na potrzebę strukturalnej klasyfikacji osuwisk. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Antoni Wójcik.

Dr Rafał Sikora

Dr Rafał Sikora

Dr Rafał Sikora ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności geologia poszukiwawcza. Otrzymał nagrodę „Złotego Młotka” dla najlepszego absolwenta ING Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 r. Jest autorem lub współautorem kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu opracowań archiwalnych Państwowej Służby Geologicznej oraz ponad 50 wystąpień konferencyjnych i doniesień internetowych.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB. Od 2016 roku jest członkiem zespołu Centrum Geozagrożeń w Krakowie. Obecnie prowadzi badania dotyczące relacji między strukturą podłoża skalnego a rozwojem osuwisk w Karpatach i Sudetach oraz nad tektoniką terranu Zavkhan w zachodniej Mongolii. Zajmuje się również badaniami rdzeni wiertniczych, kartografią oraz geoedukacją i geoturystyką. Od 2005 r. aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Geologicznym. W latach 2007-2017 był Przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego Towarzystwa, a od 2019 r. jest Przewodniczącym Oddziału Krakowskiego. Obecnie przewodniczy Sekcji Badań Strukturalnych i Geozagrożeń oraz Komitetowi Obchodów 100-lecia PTG. Jest członkiem „Geoparku Przedgórze Sudeckie” i współpracuje społecznie z Fundacją „Kraina pod Słońcem” w zakresie edukacji geologicznej na terenie Gór Bardzkich w Sudetach. Poza geologią interesuje się głównie muzyką rockową (gra na gitarze basowej), historią powszechną i ruchami społecznymi w XX wieku.