Rada Naukowa PIG-PIB nadała stopień naukowy doktora habilitowanego dr Annie Mader

Miło nam zakomunikować, że uchwałą nr 57/XI/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB nadała Pani dr Annie Mader Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Dr hab. Anna Mader od dnia urodzin była skazana na geologię. Już we wczesnym dzieciństwie uczestniczyła w pracach terenowych rodziców – Eugenii i Jerzego Fijałkowskich – geologów, którzy aktywnie działali w regionie świętokrzyskim. Będąc jeszcze uczennicą brała udział w zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz w konferencjach terenowych, organizowanych przez Oddział Świętokrzyski PTG. W 1986 r. uzyskała stopień magistra w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęła pracę w Oddziale Świętokrzyskim Instytutu Geologicznego w Kielcach, gdzie pracuje do dziś.

mader a2

Karta z rodzinnego albumu: Anna Mader z ojcem na górze Rzepce, 1965 (fot. Jerzy Fijałkowski)

Zajmowała się problemami palinostratygrafii osadów permu i triasu w Górach Świętokrzyskich. Podsumowaniem tego etapu badań była praca doktorska poświęcona stratygrafii palinologicznej osadów górnego permu i dolnego pstrego piaskowca w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, obroniona z wyróżnieniem w 1991 roku. W 1992 r. uchwałą Rady Naukowej PIG otrzymała stopień doktora nauk przyrodniczych.

Spektrum badań Anny Mader poszerzyło się i objęło, oprócz palinologii i palinostratygrafii osadów dewonu, permu, triasu i dolnej jury w Polsce, także zagadnienia klimatyczne i środowiskowe permu i triasu oraz zagadnienia związane z ochroną i promocją georóżnorodności w regionie świętokrzyskim, jak również geoedukacją i geoturystyką. Efekt badań stanowiło m. in. opracowanie stratygrafii palinologicznej osadów dolnego dewonu, permu i triasu w Górach Świętokrzyskich, górnego permu i triasu w niecce nidziańskiej, górnego permu i dolnego triasu w niecce północnosudeckiej i na monoklinie przedsudeckiej oraz górnego triasu w obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyniki badań zostały przedstawione w 160 publikacjach i 46 opracowaniach archiwalnych, których była autorką lub współautorką.

Uczestniczyła w międzynarodowym programie badawczym „Peri-Tethis”. Przebywała na stypendiach naukowych w Laboratorium Palaeobotaniki i Palinologii Uniwersytetu w Utrechcie i w Instytucie Geologii Uniwersytetu w Getyndze. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu geologicznych konferencji i sympozjów krajowych oraz zagranicznych. Otrzymała stypendium naukowe Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej i Nagrodę Dyrektora PIG-PIB za najlepszy artykuł w „Geological Quarterly” za 2015 rok.

Jest przewodniczącą Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

mader a

Anna Mader podczas wycieczki terenowej, zorganizowanej w ramach międzynarodowej konferencji poświęcona mikroflorze paleozoiku, CIMP 2010 r., na zamku w Chęcinach (fot. M. Stempień-Sałek)

Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. Annie Mader i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!