Żegnamy dr. hab. Zdzisława Modlińskiego – wybitnego specjalistę zagadnień stratygrafii i paleotektoniki ordowiku

modliski zdzisaw cz b

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Zdzisława Modlińskiego, prof. instytutu.

Ś.P. Zdzisław Modliński zmarł 26 stycznia 2022 r. w wieku 82 lat.

Urodził się 17 marca 1939 r. w Bydgoszczy. W marcu 1963 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. Stratygrafia i fauna kredy górnej w przełomie Wisły między Bliskowicami a Kamieniem (zachodnia Lubelszczyzna), wykonanej pod kierunkiem prof. Władysława Pożaryskiego uzyskał tytuł magistra geologii. W 1971 r. na podstawie pracy pt. Stratygrafia i rozwój ordowiku w północno-wschodniej Polsce otrzymał tytuł doktora, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1982 r. na podstawie rozprawy pt. Rozwój litofacjalny i paleotektoniczny ordowiku na obszarze platformy prekambryjskiej w Polsce

W maju tego samego roku rozpoczął pracę w Instytucie Geologicznym w Zakładzie Geologii Struktur Wgłębnych Niżu Polskiego, gdzie specjalizował się w zagadnieniach stratygraficzno-facjalnych ordowiku. W 1964 r. Rada Naukowa nadała mu tytuł asystenta. W 1968 r. został powołany na stanowisko adiunkta, w 1983 r. na stanowisko docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego. Był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego przez 50 lat, aż do 2013 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

Prowadził badania regionalne, w tym dla określenia perspektyw poszukiwawczych złóż węglowodorów w obniżeniu podlaskim, obniżeniu bałtyckim szczególnie na wyniesieniu Łeby oraz w akwenie Bałtyku. Opracował po raz pierwszy w Polsce monograficznie utwory ordowiku w rejonie Koszalin-Chojnice oraz NE Polsce, rozpoziomował te utwory w szeregu innych rejonów oraz skorelował je z analogicznymi utworami obszarów Rugii, Szwecji i krajów b. ZSRR.

Prowadził i koordynował badania w zakresie zintegrowanej analizy basenów sedymentacyjnych, w tym przede wszystkim badania stratygraficzne i z zakresu analizy facjalnej, stanowiące zarówno ważny element podstawowych badań regionalnych, jak i służące m.in. prognozowaniu występowania złóż węglowodorów w Polsce. Był twórcą podziałów litostratygraficznych ordowiku i syluru polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej.

Brał udział w opracowywaniu syntez regionalnych w postaci map i atlasów (w tym był redaktorem naukowym i jednym z autorów Atlasu paleogeologicznego podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich w skali 1:2 000 000, wydanego w 2010 r.). Jest autorem i współautorem wielu opracowań regionalnych, projektów badań i dokumentacji geologicznych.

Pracując w Państwowym Instytucie Geologicznym przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w pracowniach (Pracownia Starszego Paleozoiku, Pracownia Stratygrafii i Sedymentologii) Zakładu Geologii Regionalnej i Naftowej. Był członkiem komitetu redakcyjnego serii Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego. Był także członkiem Rady Naukowej PIG.

W 1990 r. otrzymał stopień Dyrektora Górniczego I stopnia. Za swoją działalność i w uznaniu dorobku naukowego w 1999 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2013 r. - Złoty Krzyż Zasługi.

Dr hab. Zdzisław Modliński w środowisku geologicznym cieszył się prawdziwym szacunkiem, jako wybitny geolog, służył radą i pomocą młodszym kolegom, a jednocześnie był skromnym i życzliwym człowiekiem.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Pogrzeb odbędzie się 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie, Brama Wschodnia.