Najnowsze wydanie Mineral Resources of Poland jest dostępne on-line

Szóste wydanie Mineral Resources of Poland (w języku angielskim) jest już dostępne on-line. Publikacja zawiera zaktualizowane informacje o bazie zasobowej poszczególnych kopalin i wielkości wydobycia. W przypadku wybranych kopalin przedstawiono również dane z wielolecia i omówiono perspektywy poszerzenia bazy zasobowej.

W Polsce równolegle ewidencjonowane są zasoby złóż i oceniane perspektywy złożowe, a wyniki prac badawczych, realizowanych głównie przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, są cyklicznie publikowane. Mineral Resources of Poland to angielskojęzyczne wydawnictwo opracowywane przez PIG-PIB, stanowiące uzupełnienie pozostałych kluczowych publikacji surowcowych – Bilansu zasobów złóż kopalin Polski, który ukazuje się corocznie i jest powszechnie kojarzony jako wydawnictwo Instytutu oraz Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski. Publikacja skierowana jest do partnerów handlowych i inwestycyjnych naszego kraju.

okładka mineral resources

Okładka najnowszej edycji Mineral Resources of Poland

Najnowsza edycja Mineral Resources of Poland nie tylko bazuje na danych o złożach już rozpoznanych, dla których wykonano dokumentacje geologiczne (na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin Polski), ale co równie ważne – zawiera wyniki perspektyw złożowych według ostatniego wydania Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski.

Układ treści monografii przygotowano tak, aby przedsiębiorcom górniczym zamierzającym inwestować w Polsce w sposób uporządkowany i kompleksowy przybliżyć podstawowe informacje o krajowych zasobach złóż kopalin, stąd takie elementy jak słownik pojęć, niezwykle istotny dla zrozumienia pewnych różnic między nomenklaturą polską a nazewnictwem innych krajów, a także krótki rozdział poświęcony budowie geologicznej Polski. Informacje o udokumentowanych złożach kopalin i ich zasobach (na różnym etapie rozpoznania – resources and reserves) oraz o wydobyciu zawarte w rozdziale II przedmiotowej publikacji są poprzedzone, wartą uwagi inwestorów, częścią (rozdział I), w której omówiono aspekty formalno-prawne działalności górniczej: system koncesjonowania w Polsce, opłaty i podatki związane z koncesjonowaniem i wydobywaniem, informację geologiczną i zasady dostępu do niej, a także sam system ewidencji złóż. Podobnie jak w poprzedniej edycji Mineral Resources of Poland (2017), dla ułatwienia dokonywania analiz omówiono zasoby polskich złóż w nawiązaniu do klasyfikacji UNFC.

W szóstym wydaniu Mineral Resources of Poland (w rozdziale III) poszerzono informacje o stan prac państwowej służby geologicznej w zakresie circular economy w obszarze surowcowym. W ujęciu syntetycznym przedstawiono wyniki tych prac, obejmujące blisko półtora tysiąca pogórniczych nagromadzeń antropogenicznych, które w niektórych obszarach surowcowych mogą stać się źródłem wtórnym i stanowić cenne uzupełnienie bazy surowców ze źródeł pierwotnych. Po raz pierwszy omówiono też informacje na temat udokumentowanych już złóż kopalin, które mogą zostać wykorzystane w produkcji surowców krytycznych (według polskiej listy surowców krytycznych, nieco różniącej się od listy Unii Europejskiej).

Wszystkie ważniejsze informacje zostały bogato zilustrowane. Oprócz tabel, wykresów i figur zamieszczonych w samym tekście monografia zawiera także mapy załącznikowe, na których przedstawiono budowę geologiczną Polski, rozmieszczenie złóż poszczególnych kopalin oraz starych obiektów górniczych i przemysłowych.

Omawiana publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Surowce mineralne Polski, w formie wydrukowanej zostanie także przekazana izbom handlowym, ambasadom i innym instytucjom, będącym potencjalnym oknem proinwestycyjnym w obszarze złożowym i surowcowym dla naszego kraju.

Zapraszamy do lektury!