Prezentacja dr Marty Adamuszek podczas webinarium American Association of Petroleum Geologists

W maju 2022 r. odbyła się czwarta edycja webinariów organizowanych przez sekcję Salt Basin Technical Interest Group (TIG), działającą przy American Association of Petroleum Geologists (AAPG - Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych). Jedną z prezentacji podczas tego wydarzenia wygłosiła dr Marta Adamuszek z Centrum Modelowania Procesów Geologicznych w Oddziale Dolnośląskim PIG – PIB we Wrocławiu.

W prezentacji pt. „Long-term rheological behaviour of evaporite rocks: insights from field observations and numerical modelling” przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem była interpretacja parametrów mechanicznych różnych skał występujących w obrębie warstwowanych utworów ewaporatowych. Interpretację prowadzono na podstawie analizy wybranych struktur tektonicznych, takich jak struktury palczaste oraz fałdy z wyboczenia, które zaobserwowano w kopalni soli Kłodawa (Polska), kopalni soli Ocnele Mari (Rumunia) oraz w rdzeniu przecinającym poduszkę solną Veendam (Holandia).

adamuszek aapg slajd tytułowy

Slajd tytułowy prezentacji wygłoszonej przez dr Martę Adamuszek

Wyniki badań wskazały na znaczne zróżnicowanie parametrów mechanicznych skał występujących w obrębie analizowanych serii ewaporatowych. Dodatkowo podkreślono istotny wpływ obecności nawet niewielkich ilości domieszek mineralnych i drobnych przewarstwień w obrębie warstw soli kamiennej na jej własności mechaniczne.

Prezentacja stanowiła podsumowanie dotychczasowych badań, których wyniki opublikowano już w czasopismach Journal of Structural Geology oraz Solid Earth.

Badania dotyczące mechanicznych właściwości skał ewaporatowych są obecnie kontynuowane i stanowią część większego projektu finansowanego przez NCN pn. „Badania numeryczne i terenowe anizotropowych skał poddanych dużemu odkształceniu: zastosowanie mechaniki mikropolarnej w geologii strukturalnej (POLARIS)”.

Cały wykład dostępny jest na portalu YouTube.

AAPG zostało założone w 1917 r. i obecnie jest jednym z największych na świecie stowarzyszeń geologicznych, skupiającym ponad 40 tys. członków ze 129 krajów. Głównym celem organizacji jest zjednoczenie środowiska akademickiego i przemysłowego oraz wspieranie badań naukowych dotyczących geologii, a także badań z pogranicza geofizyki, geochemii, inżynierii i innowacyjnej analityki, aby umożliwić bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska podejścia do rozwoju wszystkich ziemskich źródeł energii. AAPG prowadzi działalność wydawniczą, zajmuje się organizacją konferencji naukowych oraz rozpowszechnianiem informacji dostępnej dla ogółu społeczeństwa.

Dr Marta Adamuszek pracuje w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB w Centrum Modelowania Procesów Geologicznych. Głównym tematem jej badań jest analiza wpływu mechanicznego uwarstwienia pokładów solnych na powstanie i ewolucję struktur tektonicznych wewnątrz pokładów solnych a także na rozwój całego wysadu. W latach 2014-2018 była kierownikiem projektu finansowanego przez NCN pt. „Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych”. Obecnie w ramach projektu pt „Ocena stopnia szczelności oraz charakterystyka geologiczna i geomechaniczna wybranych struktur na potrzeby podziemnego magazynowania i składowania substancji na obszarze Niżu Polskiego” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmuje się opracowaniem kryteriów oceny czynników warunkujących stabilność i szczelność kawern solnych, w szczególności parametrów geomechanicznych górotworu oraz parametrów geometrycznych kawern.