Finalizujemy projekt Geoparku Północnej Jury

Połowa września 2022 r. to okres, który obfitował w wydarzenia będące zwieńczeniem prac nad projektowanym Geoparkiem Północnej Jury. Projekt realizowany jest przez zespół pracowników Muzeum Geologicznego, Oddziału Górnośląskiego i Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, w ramach zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13 września 2022 r. w Archiwum Próbek Geologicznych PIG-PIB w Kielnikach odbyły się warsztaty dla przewodników turystycznych, na które limit miejsc został wyczerpany już drugiego dnia po ogłoszeniu zapisów. Uczestniczyło w nich 25 przewodników i edukatorów z rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Warsztaty rozpoczęły się wykładem zawierającym rys budowy i historii geologicznej rejonu Geoparku Północnej Jury. Następnie z sali konferencyjnej przeniosły się w teren do kamieniołomu Kielniki, gdzie in situ ukazane zostały niektóre formy geologiczne omówione podczas wykładu.

Istotnym elementem warsztatów było omówienie błędów merytorycznych pojawiających się często w materiałach informacyjnych i edukacyjnych przeznaczonych dla turystów w tym rejonie.

W ostatniej, mniej oficjalnej części warsztatów, podczas ciepłego poczęstunku w postaci bogracza węgierskiego podanego w terenie między uczestnikami rozgorzała żywa dyskusja na temat trudności i problemów pojawiających się na drodze rozwoju geoturystyki w rejonie Geoparku.

Warsztaty okazały się być trafioną inicjatywą. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia oraz zgłaszali zapotrzebowanie na kolejne analogiczne spotkania umożliwiające im lepsze poznanie i zrozumienie trudnych zagadnień geologicznych. Warsztaty posłużyły obopólnej korzyści – w trakcie kuluarowych rozmów otrzymaliśmy wiele rad i praktycznych wskazówek dotyczących przyszłego funkcjonowania Geoparku Północnej Jury, a także zebraliśmy informacje jakie materiały edukacyjne z zakresu nauk o Ziemi i zagadnień pokrewnych pomogłyby w prowadzeniu geoedukacji.

kobieta przemawia do widowni na sali wykładowej

Mgr inż. Monika Krzeczyńska prowadzi wykład podczas warsztatów w sali wykładowej

wykładowca odwrócony tyłem prowadzi wykład na powietrzu

Mgr Paweł Woźniak prowadzi wykład terenowy podczas warsztatów 

Dwa dni później, 15 września 2022 r. miało miejsce spotkanie konsultacyjne Geoparku Północnej Jury. Poza realizatorami projektu Geoparku w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych siedmiu gmin, na obszarze których został wytyczony Geopark, dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, a także Związku Gmin Jurajskich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz Okręgu Częstochowskiego PTTK – jednostek zainteresowanych funkcjonowaniem Geoparku.

Podczas spotkania autorzy projektu zaprezentowali zrealizowane prace, po czym nastąpiło oficjalne podpisanie porozumień o współpracy między poszczególnymi gminami i PIG-PIB.

Po przerwie obiadowej otwarto dyskusję na temat przyszłości Geoparku – sposobu jego dalszego funkcjonowania i finansowania oraz roli PIG-PIB w projekcie.

Ważnym elementem funkcjonowania Geoparku jest jego zaistnienie w świadomości mieszkańców i turystów odwiedzających region. Służyć temu mają między innymi wydarzenia plenerowe ze stoiskami promującymi Geopark. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB we wrześniu 2022 r. wziął udział w dwóch takich wydarzeniach zorganizowanych w ramach Juromanii: w pikniku geologicznym w centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach (gmina Kroczyce) oraz w pikniku przy pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku (gmina Janów). Podczas obydwu pikników poza stanowiskami z kolekcjami skał, minerałów i skamieniałości prezentowany był Geopark, a w konkursach geologicznych można było wygrać gadżety promocyjne.

Ostatnim, wrześniowym wydarzeniem związanym z powstającym Geoparkiem był montaż pięciu tablic edukacyjnych z cyklu „Kamieniołomy jurajskie”, prezentujących budowę geologiczną odsłoniętą w ścianach omawianych wyrobisk. Poza tym cyklem w bieżącym roku na obszarze Geoparku stanęło 8 tablic edukacyjnej ścieżki geoturystycznej „Na tropie jurajskich wapienników” oraz siedem tablic ogólnych o Geoparku w każdej z gmin, na terenie których się on znajduje.

dwóch ludzi montujących tablice informacyjną

Montaż jednej z tablic edukacyjnych na terenie Geoparku Północnej Jury

Do końca roku planowane jest wydanie przewodnika po Geoparku i jego mapy geoturystycznej.

Zapraszamy do zwiedzania Krainy Białych Skał!

Tekst i zdjęcia: Monika Krzeczyńska

sfinansowanie nfosigw

 

Wydarzenia zostały zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.