PIG-PIB na XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu

W dniach 29-30 września 2022 r. w Toruniu odbyła się czterdziesta czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Hasłem przewodnim tegorocznych obrad były „Kartograficzno-geomatyczne związki i deskrypcje”. Uczestnikami paneli dyskusyjnych byli liczni przedstawiciele ośrodków akademickich, urzędów oraz instytucji, w których gronie nie zabrakło także reprezentantów PIG-PIB.

Niezwykle bogata tematyka konferencji zgrupowana była w kilka paneli referatowych i dyskusyjnych oraz sesji posterowych. Wśród kwestii poruszanych w trakcie obrad, oprócz historii i sztuki kartografii, były związki kartograficzno-geomatyczne oraz innowacyjne sposoby prezentowania danych przestrzennych. Osobnym tematem była współczesna "skrzynka narzędziowa" kartografa i wyzwania, jakie niosą ze sobą nowe rozwiązania techniczne, zwłaszcza w zakresie jakości mapy, jako końcowego efektu zobrazowania kartograficznego danych przestrzennych. Ponadto przywoływano kwestię wykorzystania automatyzacji procesów i uczenia maszynowego w analizach.

O ile koncepcje dotyczące powstawania mapy nie zmieniły się, to narzędzia i metody pracy współczesnego kartografa uległy znaczącemu wzbogaceniu. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na pytanie, czy założenia klasycznej kartografii odpowiadają wymaganiom współczesności.

konferencja kartograficzna

Uczestnicy XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (fot. Jan Krupski)

W referacie pt. „Analogowo czy cyfrowo, czyli dylematy kartografii geologicznej” Urszula Stępień wraz z Joanną Przasnyską z Zakładu Kartografii Geologicznej przedstawiły (w imieniu zespołu autorskiego: Urszuli Stępień, Joanny Przasnyskiej, Katarzyny Jóźwik, Anny Tekielskiej i Małgorzaty Chwiej) problematykę przechodzenia od analogowych do cyfrowych map geologicznych. Prelegentki zaprezentowały różne formy geowizualizacji danych geologicznych, co wzbudziło żywe zainteresowanie wśród zgromadzonych uczestników debaty.

Rozwój nowych technologii oferuje wdrożenie narzędzi ułatwiających nie tylko wizualizację, publikację czy udostępnianie danych geologicznych, ale także wpływa na ich odbiór przez użytkowników. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku map geologicznych, gdzie mnogość informacji na nich zawartych sprawia, że korzystanie z nich staje się utrudnione, szczególnie dla użytkowników spoza branży geologicznej. Wpływ na odbiór tego opracowania ma nie tylko merytoryczne przygotowanie mapy, ale również medium, w jakim będzie ostatecznie prezentowana wizualizacja.

Podczas referatu szczególną uwagę zwrócono na kwestię przestrzennego charakteru danych geologicznych i nowego sposobu opracowania map geologicznych. Zaprezentowano też pakiety wydzieleń stratygraficznych. Dzięki takiej organizacji danych łatwiej będzie zrozumieć budowę geologiczną, a wykorzystując narzędzia GIS samodzielnie stworzyć mapy dotychczas znane jedynie w wersji papierowej. Prezentowane rozwiązanie stworzy zupełnie nowe możliwości analizy danych, ale przede wszystkim ułatwi czytanie map geologicznych osobom, które nie są geologami.

konferencja kartograficzna1

Prelegentki PIG-PIB dr Urszula Stępień i mgr Joanna Przasnyska wyjaśniające złożoność map geologicznych (fot. Krzysztof Pokonieczny)

Intensywna dyskusja, która miała miejsce pierwszego dnia konferencji zakończyła się częścią mniej formalną, połączoną z wręczeniem nagród Stowarzyszenia Kartografów Polskich XX edycji konkursu „Mapa Roku 2021”. W kategorii „Mapa turystyczna” pierwsze miejsce otrzymało opracowanie - „Wybrzeże Bałtyku. Atlas rowerowy” wydane w skali 1:50 000 przez Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf z Wrocławia. W kategorii „Inne mapy i atlasy (drukowane)” zwycięzcą został - „Atlas Karkonoszy. Atlas Krkonoš” wydany przez Karkonoski Park Narodowy oraz jego czeski odpowiednik.

Rola geomatyki w kartografii, podjęta w trakcie dyskusji, będzie tematem kolejnej edycji konferencji.

Tekst: mgr Małgorzata Chwiej, dr Urszula Stępień, mgr Joanna Przasnyska
Zdjęcia: dr Jan Krupski (UWr, Zakład Geoinformatyki i Kartografii), dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny