Żegnamy śp. mgr. Tadeusza Hordejuka

Z wielkim smutkiem żegnamy mgr. Tadeusza Hordejuka, naszego Kolegę i wieloletniego pracownika PIG-PIB, zmarłego 17 listopada 2022 roku w wieku 77 lat.

t.hordejuk

 

Tadeusz Hordejuk urodził się 2 kwietnia 1945 roku we wsi Gęś (powiat parczewski, woj. lubelskie). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Prezydenta Klemensa Gottwalda w Warszawie, którą ukończył w 1963 roku , a następnie rozpoczął studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

Tytuł magistra hydrogeologii i geologii inżynierskiej uzyskał 6 czerwca 1970 roku na podstawie pracy magisterskiej pt. „Stosunki hydrogeologiczne okolic jeziora Hańcza”, przygotowanej pod kierunkiem prof. Zdzisława Pazdro. Praca magisterska została oceniona jako bardzo dobra, a wzorowe rekomendacje uniwersyteckie zaowocowały szybkim zatrudnieniem Tadeusza Hordejuka na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Hydrogeologii w Instytucie Geologicznym w Warszawie, z którym związany był przez całe swoje życie zawodowe - do 2011 roku.

Zdobywając doświadczenie zawodowe Tadeusz Hordejuk podejmował się wielokrotnie funkcji kierowniczych w Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Był kierownikiem Pracowni Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych (lata 1990-1992), Pracowni Systemów Informacji Hydrogeologicznej (lata 2004-2006), a w latach 2002-2006 pełnił funkcję kierownika a następnie zastępcy kierownika Zakładu. Obejmowane liczne funkcje kierownicze były dowodem uznania kierownictwa Instytutu dla wysokich kwalifikacji merytorycznych oraz zaangażowania Tadeusza Hodejuka w rozwój badań hydrogeologicznych.

W pracy zawodowej zajmował się szerokim spektrum zagadnień hydrogeologicznych wykonując liczne opracowania dokumentacyjne oraz metodyczne. Już we wczesnych latach swojej kariery zawodowej uczestniczył w opracowaniach dotyczących analizy możliwości zaopatrzenia w wodę podziemną licznych miast oraz charakterystyki zasobów dyspozycyjnych oraz eksploatacyjnych różnych regionów kraju.

Jednym z opracowań z wczesnego okresu kariery Tadeusza Hordejuka było współautorstwo „Atlasu Hydrogeochemicznego Polski” z 1972 roku. W 1974 roku uczestniczył w pracach mających na celu określenie zasobów użytkowych wód podziemnych na obszarze Polski. Brał również udział w opracowaniu metodycznym o wpływie zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz wpływu miast i przemysłu na wody podziemne. Uczestniczył także w pracach dokumentacyjnych z zakresu zasobów wód mineralnych oraz możliwości sztucznego zasilania warstw wodonośnych.

hordejuk wspomnienie

Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego było pozyskanie w 1976 roku uprawnień geologicznych kategorii IV – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek. W 1988 roku został powołany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w skład zespołu do spraw hydrogeologii i geologii inżynierskiej Wojewódzkiej Komisji Geologicznej, działającej przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Doceniając liczny dorobek dokumentacyjny z zakresu hydrogeologii regionalnej, dokumentowania zasobów wód podziemnych oraz wkładu w rozwój stacjonarnych obserwacji wód podziemnych na terenie Polski, w 1990 r. uhonorowano Tadeusza Hordejuka odznaką Inżyniera Górniczego I Stopnia. Tadeusz Hordejuk był jednym z głównych autorów koncepcji monitoringu jakości wód podziemnych w ramach państwowego Monitoringu Środowiska. , a w późniejszym okresie, do końca swojej zawodowej kariery nadzorował badania jakości wód podziemnych, które powierzane były Instytutowi Geologicznemu. Był twórcą bazy MONBADA, w której gromadzono wyniki badań chemizmu wód podziemnych pozyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z obszaru całego kraju.

Przez całą karierę zawodową Tadeusz Hordejuk dbał o rozwój, czego dowodem są liczne poświadczenia odbytych szkoleń oraz uzyskanych kwalifikacji. W 1988 roku pozyskał kwalifikacje w zakresie uprawnień biegłego do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Uczestniczył również w pracach zespołów merytorycznych przygotowujących Polskę do wdrożenia Dyrektywy Azotanowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Od początku swojej kariery zawodowej Tadeusz Hordejuk publikował swoje osiągnięcia naukowe. Jest autorem i współautorem 66 opracowań merytorycznych, w tym monografii, dokumentacji, projektów prac geologicznych, raportów i sprawozdań. Odegrał istotna rolę w kształtowaniu i rozwoju zadań hydrogeologicznych realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Tadeusz Hordejuk był członkiem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych oraz Komisji Opracowań Kartograficznych.

Zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju geologii oraz zdobyty dorobek naukowy Tadeusza Hordejuka zaowocował przyznaniem odznaki Zasłużony dla Polskiej Geologii (1997), honorowej Złotej Odznaki Państwowego Instytutu Geologicznego (2004) oraz stopnia Dyrektora Górniczego III stopnia (2004).

Tadeusz Hordejuk poświęcił pracy w Instytucie ponad 40 lat swojego życia. Był osobą bardzo zaangażowaną i oddaną pracy. Niezwykle pogodny i zawsze życzliwy potrafił świetnie organizować prace kameralne oraz terenowe. Był pełen pomysłów, energii i dobrego humoru. Pracując z młodszymi kolegami zwracał szczególną uwagę na trafność stawianych tez i opinii, przywołując nietuzinkowe porównania i metafory. W środowisku hydrogeologicznym cieszył się prawdziwym szacunkiem, a praca z nim była ciekawa i inspirująca.

Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy i uczynny Kolega.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Msza żałobna odbędzie się 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Saletyńskiej we Włochach przy ulicy Popularnej, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu parafialnym we Włochach.