Najnowsze wydanie Rocznika hydrogeologicznego państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała najnowsze wydanie "Rocznika hydrogeologicznego", w okresie roku hydrologicznego 2022 (1 listopada 2021 r. – 31 października 2022 r.). Dokument został opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2022, poz. 2625).

Rocznik zawiera część przetworzonych wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Rocznika jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przekazywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. 2022, poz. 2427).

W obecnej formie Rocznik hydrogeologiczny ukazuje się od 2003 r. i jest kontynuacją wydawanego w latach 1996–2000 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Rocznika hydrogeologicznego. Ukazały się wtedy tomy zawierające informacje o obserwacjach wód podziemnych prowadzonych w latach hydrologicznych 1994–1999.

Rocznik hydrogeologiczny jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych państwowej służby hydrogeologicznej (www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh).

Charakterystykę zmian stanu zwierciadła oraz składu chemicznego wód podziemnych, obserwowanych w otworach badawczych i źródłach w roku hydrologicznym 2022, przedstawiono odrębnie dla:

  • wód o zwierciadle swobodnym, zasilanych bezpośrednio w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych oraz reagujących silnie zarówno na zmiany warunków meteorologicznych i hydrologicznych, jak i na przenikanie substancji chemicznych, w tym zanieczyszczeń z powierzchni terenu,
  • wód o zwierciadle napiętym, izolowanych od powierzchni terenu lub wyżej występującego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym warstwą utworów słabo przepuszczalnych, zasilanych zwykle przez przesączanie się wód z wyżej położonych poziomów wodonośnych lub wodami strefy aeracji,
  • źródeł, gdzie ocenie poddano wydajność źródła i jej zmiany w czasie.

W Roczniku przedstawiono porównanie średnich z obserwowanych wartości z danego miesiąca lub kwartału w stosunku do średnich z wszystkich analogicznych okresów w wieloleciu 1991–2015.

Wszystkie obliczenia w Roczniku oparto na pomiarach wykonywanych raz w tygodniu o godzinie 6.00 UTC rano w poniedziałki.

Wydawnictwo przedstawia również:

  • informacje o sieci obserwacyjno-badawczej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 
  • metodykę interpretacji wyników badań stanu zwierciadła wód podziemnych, 
  • ocenę aktualnej sytuacji hydrogeologicznej, z uwzględnieniem charakterystyki zmienności stanu zwierciadła wód podziemnych oraz charakterystyki składu chemicznego i jakości wód podziemnych,
  • podsumowanie i wnioski.

Zapraszamy do lektury!

Zobacz: Rocznik hydrogeologiczny państwowej służby hydrogeologicznej. Rok hydrogeologiczny 2022

grafika ilustracyjna