Nominacja profesorska dla dr. hab. Grzegorza Jacka Nowaka

Dr hab. Grzegorz J. Nowak z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB został profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Pan Profesor otrzymał tytuł postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 7 września 2023 r. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się w terminie późniejszym.

nominacja profesorska g.nowak1

Profesor Grzegorz J. Nowak ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 1983 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie geologii ze specjalizacją stratygraficzno-poszukiwawczą, przedstawiając pracę magisterską pt. Sedymentologia osadów trzeciorzędowych w odkrywce złoża węgla brunatnego „Bełchatów”. W 1987 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu mineralogii i petrografii surowców mineralnych na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii nadała mu w 1993 r. Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Petrologia pokładów węgla warstw żaclerskich w depresji śródudeckiej (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe). Stopień doktora habilitowanego w zakresie geologii - petrologii uzyskał w 2005 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Petrologia materii organicznej rozproszonej w późnopaleozoicznych skałach osadowych południowo-zachodniej Polski.

grzegorz nowak

Profesor dr hab. Grzegorz Jacek Nowak

Profesor G. J. Nowak niemal całe dotychczasowe życie zawodowe związał z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB we Wrocławiu, gdzie pracuje nieprzerwanie od 1983 r. W 2001 pełnił funkcję p.o. Dyrektora Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, a następnie w tym samym roku został p.o. zastępcy Kierownika Zakładu Badań Geologicznych. W latach 2002 - 2004 był zastępcą Kierownika Zakładu Badań Geologicznych. Przez krótki czas był również pracownikiem Zakładu Geologii Stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu Geologii Stosowanej i Odwodnienia w Instytucie Górnictwa na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Prace badawczo-naukowe prof. Grzegorza J. Nowaka są związane głównie z problematyką formacji węglonośnych, zwłaszcza z genezą i petrologią węgla oraz materii organicznej. Najważniejsze badania z tego zakresu dotyczą petrologii węgla kamiennego z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ważne w dorobku naukowym Profesora są także prace dotyczące skał zasobnych w rozproszoną materię organiczną, na które składają się badania petrologiczne materii organicznej rozproszonej w czarnych łupkach pochodzenia morskiego, jak i jeziornego oraz zastosowanie badań petrologii organicznej w geologii naftowej. Profesor uczestniczył także m.in. w pracach poszukiwawczych złóż rud cyny w Paśmie Kamienieckim w Górach Izerskich.

Na dorobek Profesora składa się 114 opublikowanych prac naukowych (czasopisma krajowe i międzynarodowe, monografie, rozdziały monografii, opublikowane wystąpienia konferencyjne), recenzji wydawniczych czasopism krajowych i z listy JCR oraz recenzje wniosków grantowych JCR.

Profesor ma w dorobku również działalność dydaktyczną, związaną z prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z geologii złożowej i górniczej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na Politechnice Wrocławskiej. Był także promotorem w 3 zakończonych przyznaniem stopnia przewodach doktorskich, recenzentem rozpraw doktorskich i osiągnięć naukowych w przewodach habilitacyjnych oraz konsultantem i współpromotorem prac magisterskich.

Profesor Grzegorz J. Nowak od 1995 r. intensywnie współpracował z sektorem gospodarczym, m.in. z nieczynną już Kopalnią Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie, KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG SA), „PetroGeo” Przedsiębiorstwem Usług Laboratoryjnych i Geologicznych, jak również z Instytutem Nafty i Gazu – PIB w Krakowie.

Pan Profesor jest naukowcem cieszącym się powszechnym uznaniem, co wyraża się m.in. w członkostwie prestiżowych polskich i międzynarodowych organizacji geologicznych oraz w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism (Geological Quarterly, Nafta – Gaz, Geochemistry).

Od 1984 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, gdzie w latach 2003-2005 zasiadał w Zarządzie Głównym. Był współorganizatorem i w latach 1997 – 2000 vice-przewodniczącym Sekcji Petrologii Węgla PTG, a od 2003 przewodniczącym tej sekcji. Przez dwie kadencje był członkiem Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk o Ziemi. Był także członkiem Rady Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki, Wrocławskiej oraz Rady Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. W latach 2020-2023 należał do Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, a obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Profesor G.J. Nowak udzielał się również jako członek The Society for Organic Petrology (TSOP), International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) i European Association of Organic Geochemist (EAOG).

Grzegorz J. Nowak od kilkunastu lat współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W latach 1994 - 1998 brał udział w pracach Vitrinite Working Group, International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), której celem była aktualizacja klasyfikacji ICCP macerałów grupy witrynitu. W 1995 roku podczas 47 Dorocznego Naukowego Spotkania Międzynarodowgo Komitetu Petrologii Węgla i Rozproszonej Materii Organicznej (International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP) w Krakowie zaanonsował potrzebę utworzenia w obrębie II Komisji Komitetu (Application of Coal and Organic Petrology to Geology) grupy roboczej poświęconej zagadnieniom facji węglowych. Rok później taka grupa powstała (Coal Facies Working Group), a prof. Nowak został jej współprzewodniczącym. Cele tej grupy roboczej dotyczyły weryfikacji pojęć stosowanych w petrografii węgla do analizy facji i interpretacji paleośrodowisk węgla z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tym aspekcie. Od 1996 brał udział w pracach Pseudovitrinite Working Group, ICCP – grupie roboczej pseudowitrynitu. Od 1998 uczestniczył w pracach Coalbed Methane Working Group, ICCP – grupie zajmującej się aspektami petrograficznymi i zastosowanie petrologii węgla w eksploracji CBM. Od tego samego roku brał udział w pracach Dispersed Organic Matter Working Group ICCP, której celem jest dostarczenie tekstu referencyjnego przydatnego w analizie petrograficznej rozproszonej materii organicznej, w tym identyfikacji składników i dojrzałości termicznej.

Od 2005 brał udział w pracach Identification of Dispersed Organic Matter Working Group (ICCP) - międzylaboratoryjnego wykonywania analiz mikroskopowych materii organicznej. Od 2010 uczestniczył w pracach Shale Gas Working Group (ICCP), która badała relacje pomiędzy różnymi typami materii organicznej w odniesieniu do możliwości tworzenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Za swoją działalność badawczo-naukową Pan Profesor otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: III Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego dla młodych geologów (1990 r.), Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za wyróżnienie przez Radę Naukową PIG rozprawy doktorskiej (1993 r.), Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii – petrologii (2006 r.), Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za całokształt prowadzenia badań w zakresie petrologii węgla rozproszonej materii organicznej (2006 r.), Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę w szczególności za udział w wykonaniu specjalistycznych badań i dokumentacji geologicznej głębokiego otworu badawczego Orzesze 1, zleconych przez PGNiG SA (2021 r.). W 1998 r. otrzymał Honorową Odznakę Zasłużony dla Geologii Polskiej, w 2004 odznaczenie Dyrektor Górniczy I stopnia, a w 2014 Złotą Odznakę Państwowego Instytutu Geologicznego.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi otrzymanej nominacji!